• Aktualności

  Szkolenie

  Szkolenie

  Organizator: Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

  Nazwa zadania: Szkolenia w zakresie przepisów dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych: 7 i 11: szkolenie z zakresu funkcjonowania organu decyzyjnego – Rady LGD w okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, w tym zasady oceny i wyboru operacji zgodnie z kryteriami dostępu w ramach poszczególnych programów.

  Data i miejsce zadania: 17.10.2016 r. – Świetlica wiejska w Świerkocinie (gmina Grudziądz).

  Uczestnicy zadania: grupa dedykowana: członkowie Zarządu LGD „Vistula - Terra Culmensis” , członkowie Rady LGD „Vistula - Terra Culmensis” oraz pracownicy biura LGD „Vistula - Terra Culmensis”.

  Forma rekrutacji: zamknięta - zadanie skierowane jest do dedykowanej grupy odbiorców (udział w zadaniu na zaproszenia imienne, nie prowadzi się rekrutacji otwartej).

  Rodzaj wsparcia: szkolenie.

  W ramach zadania przewidziany jest poczęstunek: Tak.

  Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: w przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

  Wymagania żywieniowe: w przypadku zaplanowanego poczęstunku, proszę o podanie wymagań żywieniowych, np. danie wegańskie, wegetariańskie.

  Udział w zadaniu jest bezpłatny.
  Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania.

  Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.
  Zadanie współfinansowane w 95% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Czytaj dalej

  Więcej aktualności
 • O LGD

  Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”. W Statucie została również ustalona nazwa skrócona, która brzmi LGD „Vistula – Terra Culmensis”. Stowarzyszenie zostało utworzone podczas zebrania założycielskiego w dniu 2 lutego 2006 roku. W Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane 15 maja 2006 roku pod numerem 0000257011

  LGD posiada osobowość prawną, a jego status prawny to stowarzyszenie. Działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1393); ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) oraz na podstawie statutu. Działania związane z budowaniem Lokalnej Grupa Działania powstały z inicjatywy aktywnych przedstawicieli czterech gmin tj. Chełmno, Stolno, Grudziądz i Lisewo na początku 2006 roku, kiedy to grupa inicjatywna składająca się z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców podjęła rozmowy na temat współpracy partnerskiej. Na skutek porozumienia zawartego pomiędzy samorządami podjęto proces informowania społeczności lokalnej o inicjatywie Leader, o idei partnerstwa pomiędzy sektorem społecznym, publicznym i gospodarczym. W efekcie spotkań w 2006 roku doszło do założenia i zarejestrowania Stowarzyszenia pod nazwą nawiązującą do uwarunkowań przyrodniczo – historycznych obszaru. Nazwa pochodzi od połączenia słów Vistula – Wisła i Terra Culmensis – Ziemia Chełmińska. Obszar LGD to teren Ziemi Chełmińskiej. Dodatek „Rozwój przez Tradycję” – określa pomysł na rozwój obszarów wiejskich – rozwijać się wykorzystując dostępne bogactwa naturalno – kulturowe.

  W 2015 roku na podstawie deklaracji członkowskich i uchwał poszczególnych Rad Gmin, LGD powiększyła obszar działania o nowych członków jakimi są: Gmina Gruta, Miasto i Gmina Łasin, Gmina Płużnica, Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Gmina Rogóźno oraz Gmina Świecie nad Osą.

  Przystąpienie nowych gmin do LGD podyktowane było wieloma aspektami. Głównie specyfiką obszaru, w tym spójnością: geograficzną, przyrodniczą, historyczno-kulturową, a także pozytywnymi doświadczeniami wynikającymi ze współpracą lokalnych samorządów w bieżącej działalności. Połączenie gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących, mających doświadczenie we wdrażaniu podejścia LEADER gwarantuje sukces we wdrażaniu kolejnych działań.
  Działania podejmowane przez gminy, które w roku 2015 dołączyły do LGD są spójne, zbieżne z działaniami, które były dotychczas wdrażane na obszarze LGD. Nowi członkowie zauważając wspólne potrzeby, wspólny kierunek działania, podjęli decyzję o utworzeniu grupy, która na podstawie istniejących zasobów, doświadczenia będzie realizowała swoją wizję, wpisując się w potrzeby i wizję regionu. Partnerzy wytyczyli sobie jako cel realizację działań na rzecz rozwoju obszaru LGD korzystając z możliwości dostępu do wielu funduszy.

 • Archiwum

 • Pobierz

  • Statut

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” funkcjonuje na podstawie statutu, regulaminu Rady oraz posiada Regulamin Pracy Biura. Statut Stowarzyszenia podejmowany i zmieniany jest w drodze uchwały podjętej przez Walne Zabranie Członków.
   Statut określa podstawowe zadania stowarzyszenia, w tym cele, zakres działania stowarzyszenia, zasady działania poszczególnych władz stowarzyszenia i ich szczegółowe kompetencje, wskazuje na organ nadzoru, którym w przypadku lokalnych grup działania jest Marszałek Województwa, wskazuje na zasady nabywania i utraty członkostwa, określa zakres działania stowarzyszenia, określa majątek stowarzyszenia i zasady jego rozwiązania. To dokument, który reguluje kwestie związane z działalnością stowarzyszenia.

   STATUT 14.06.2016 r.- wersja obowiązująca
   STATUT - 17.12.2015 r. - wersja archiwalna
  • Regulamin Rady

   Regulamin Rady określa szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń organu decyzyjnego -sposób informowania członków organu o posiedzeniach, zasady dostarczenia dokumentów dotyczących spraw podejmowanych na posiedzeniach itp., szczegółowe rozwiązania dotyczące wyłączenia z oceny operacji (sposób wyłączenia członków z oceny), w tym uregulowania dotyczące zachowania bezstronności członków Rady, szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji, zasady protokołowania posiedzeń Rady, zasady wynagradzania członków Rady, zasady nabywania i utraty członkostwa w Radzie, określa zadania poszczególnych członków Rady, określa procedurę wyboru i oceny operacji, w tym procedurę obsługi posiedzeń. To dokument, który reguluje zasady działania Rady.

   REGULAMIN z dn. 17.12.2015 r. - wersja obowiązująca
  • Regulamin pracy biura

   Regulamin Pracy Biura określa zasady funkcjonowania Biura LGD, ramowy zakres działania i kompetencji
   biura, organizację i porządek w procesie pracy oraz inne postanowienia związane z działalnością biura, w tym zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, zasady określające wymagania pracowników na poszczególnych stanowiskach, zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji LGD uwzględniające zasady bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych, opis metod oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa.

   Regulamin pracy biura z dn. 17.12.2015 r. - wersja obowiązująca

  • LSR na lata 2016-2023

   Lokalna Strategia Rozwoju (w skrocie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(PROW).Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Zasadniczym celem pracy nad strategią jest poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków. Lokalna Strategia Rozwoju to dokument, który opracowała Lokalna Grupa Działania z udziałem lokalnej społeczności.

   LSR 7.07.2016 r. - wersja obowiązująca
   LSR z dn. 17.12.2015 r. - wersja archiwalne
  • BUDŻET LSR

   Budżet to środki jakimi dysponuje grupa i jakie zostały proporcjonalnie i adekwatnie rozdysponowane na poszczególne cele LSR. Rozdysponowanie kwot budżetu na poszczególne cele odbywało się podczas konsultacji społecznych przy określeniu celów, wskazywaniu głównychproblemów i słabych stron.Wyniki tych spotkań, prac, pozwoliły przydzielić dostępne limity środków w ramach poszczególnych typów działań na zaplanowane do osiągnięcia wskaźniki.

   Budżet LSR 7.07.2016 r. - wersja obowiązująca
   Budżet LSR 17.12.2015 r. - wersja archiwalna
  • Zestawienia rzeczowo-finansowe

  • KRYTERIA WYBORU OPERACJI

   Kryteria oceny i wyboru operacji są to kryteria, które należy spełnić by móc otrzymać z LGD dofinansowanie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy.
   Maksymalnie można uzyskać 100 punktów, a by móc zostać wybranym do dofinansowania należy uzyskać takich punktów 50.

   Dlaczego powstały kryteria?

   LGD wspólnie z mieszkańcami określiła kryteria oceny i wyboru operacji, które mają służyć do wyboru operacji, które będą realizowały zaplanowane do osiągnięcia cele ogólne, szczegółowe a w konsekwencji przedsięwzięcia (Tworzenie nowych firm, Rozwój istniejących firm, Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, Inwestycje w infrastrukturę, Rewitalizacja obszarów wiejskich, Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR).
   Wynik analizy SWOT, diagnoza obszaru pozwoliła określić kierunek działania LGD na lata 2015-2023. Realizacja operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi ma przyczynić się do niwelowania słabych stron obszaru, tak by stały się one mocnymi stronami obszaru. By móc skutecznie realizować te zadania LGD będzie punktowała te operacje (projekty), które będą przyczyniały się do realizacji założeń LSR.

   Kryteria oceny i wyboru operacji odnoszą się bezpośrednio do określonych wskaźników produktu i rezultatu. Wszystkie kryteria zostały szczegółowo opisane i nadana została im waga punktowa. Rada LGD podczas oceny wniosku na podstawie kart dokonywała będzie oceny projektu przyznając punkty.

   Kryteria wyboru operacji przyjmowane są przez Walne Zebranie Członków.
   Zmiany kryteriów dokonuje się: na wniosek Rady LGD; na wniosek członków Stowarzyszenia; z własnej inicjatywy; na podstawie wezwań Samorządu Województwa.
   Konieczność zmian w kryteriach może być spowodowana: zmianą warunków społeczno-gospodarczych obszaru objętego LSR, a tym samym analizy SWOT do której kryteria są adekwatne; trudnościami w procesie wyboru zgłoszonymi przez członków Rady lub Zarząd LGD (na podstawie obserwowanych trudności w procesie wyboru operacji).

   Pobierz kryteria oceny i wyboru operacji:

   NOWE FIRMY – rozwój przedsiębiorczości w ramach środków PROW 2014-2020

   ROZWÓJ FIRM – rozwój przedsiębiorczości w ramach środków PROW 2014-2020

   INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - w ramach Osi 7 RPO W K-P na lata 2014-2020

   INFRASTRUKTURA - działania z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach środków PROW 2014-2020

   REWITALIZACJA społeczno-gospodarcza w ramach Osi 7 RPO W K-P na lata 2014-2020

   AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO działania z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, wzrostu aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Osi 11 RPO W K-P na lata 2014-2020.

  • Deklaracje członkowskie

   LGD jest podmiotem budującym swoją tożsamość na zasobach wiedzy i doświadczeniu swoich członków, dlatego jest otwarta na budowanie partnerstwa (przyjmowanie nowych członków).

   Partnerstwo trójsektorowe (sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy), jakim jest LGD pozwala na realizację założeń statutowych i LSR w oparciu o wiedzę i doświadczenie swoich członków. LGD korzysta z potencjału swoich członków przy wdrażaniu swoich działań. Partnerzy – członkowie LGD to:
   gminy - przedstawicielami władz publicznych są Wójtowie, Burmistrzowie;
   organizacje pozarządowe,grupy nieformalne – którzy wybierają swoich przedstawicieli spośród swoich członków;
   przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalności gospodarczą; rolnicy i ich domownicy, w tym właściciele gospodarstw agroturystycznych; to przedstawiciele spółdzielni socjalnych oraz mieszkańcy – osoby fizyczne zamieszkujący obszar LGD, którzy zgłosili swój akces do bycia członkiem LGD. LGD posiada także członka wspierającego jakim jest Powiat Chełmiński. Dzięki członkostwu przedstawicieli rożnych sektorów zaplanowane do realizacji zadania w ramach LSR mają większą szanse na powodzenie. Biorąc pod uwagę zakres zaplanowanych działań niezbędnym będzie skorzystanie z wiedzy i doświadczenia swoich członków przy wdrażaniu założeń LSR.

   W skład Lokalnej Grupy Działania „Vistula Terra Culmensis – Rozwój Przez Tradycję” wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.
   Sektor publiczny reprezentują jednostki samorządu terytorialnego wraz z podlegającymi instytucjami takimi jak szkoły, ośrodki kultury, ośrodki zdrowia, biblioteki. Sektor społeczny reprezentują organizacje pozarządowe stowarzyszenia, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich.
   Sektor gospodarczy reprezentują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa i rolnicy.
   Mieszkańcy reprezentują osoby zamieszkałe na obszarze objętym LSR.

   Zostań naszym członkiem.
   Złóż deklaracje i wymagane załączniki
   i działaj wspólnie z nami.


   Deklaracja członkowska – sektor mieszkańcy

   Deklaracja członkowska – sektor społeczny

   Deklaracja członkowska – sektor gospodarczy (rolnik)

   Deklaracja członkowska – sektor gospodarczy (działalność gospodarcza)
  • Publikacje

  • Zapytania ofertowe

  • WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW

  • SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

 • Projekty

Poprawa jakości życia na obszarze LGD „Vistula­-Terra Culmensis”

… nowe firmy, rozwój firm, infrastruktura, rewitalizacja społeczno-gospodarcza, inkubatory przedsiębiorczości, aktywizacja, animacja, aktywna integracja, rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej, organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej, współpraca, wymiana doświadczeń…..

Gminy tworzące LGD:

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Sztynwag 46
 • 86-302 Sztynwag
 • Telefon: 501-795-541
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.