SPOTKANIA informacyjno-konsultacyjne z zakresu zasad realizacji i rozliczania projektów grantowych typ SZOOP W K-P: 1e, 2b oraz 2c.

ZASADY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI w 2 spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych   z zakresu:

ZASAD  REALIZACJI I ROZLICZANIA  projektów grantowych TYP SZOOP W K-P: 1e, 2b oraz 2c - ogólne warunki i zasady ubiegania się o wsparcie, kwalifikowalność, zasadność i racjonalność poszczególnych wydatków  przewidzianych w budżecie projektu, grupa docelowa – do kogo ma być skierowany projekt, kwalifikowalność uczestnika projektu – dokumenty potwierdzające spełnienie kwalifikowalności uczestnika – omówienie i prezentacja przykładowych dokumentów w odniesieniu do grupy głównej uczestników i podgrup, wymagane wskaźniki rezultatu, produktu i własne wnioskodawcy ze wskazaniem dokumentów potwierdzających realizację wskaźników, w tym sposób pomiaru wskaźników, kryteria zgodności projektu z LSR, lokalne kryteria oceny i wyboru,  zobowiązania wynikające z umowy  o dofinansowanie grantu na realizację projektu grantowego, inne niezbędne do skutecznego przygotowania wniosku; zasady rozliczania w/w projektów, w  tym zasady   i rodzaje dokumentów niezbędnych do skutecznego rozliczenia projektu.

Typ 1e) Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Typ 2b) Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

Typ 2c) Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: innych rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

TERMIN I MIEJSCE SPOTKAŃ:

02 i 03 lipca 2020 r. od godz. 10:00 do 14:15 – świetlica wiejska w Robakowie (przy OSP), Gmina Stolno 

 

CEL SPOTKAŃ:

przekazanie uczestnikom niezbędnych informacji niezbędnych do przygotowania wniosków o powierzenie grantów w ramach ogłaszanych konkursów w ramach Osi 11 (środki EFS) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Udział w spotkaniu traktowany jest jako forma doradztwa i można uzyskać aż 10 pkt. podczas oceny projektu z lokalnymi kryteriami.

Organizator wskazuje, że udział w spotkaniu traktowany jako forma doradztwa (punkty podczas oceny  z lokalnymi kryteriami), kwalifikowalny będzie przez Organizatora w kontekście wszystkich przyszłych naborów prowadzonych przez Organizatora, jeżeli zasady ubiegania się o wsparcie/zakres konkursu nie ulegną zmianie/istotnej zmianie.

Każdorazowo w  takiej sytuacji członkowie Rady LGD będą zaciągać opinii Organizatora czy mogą taki udział w spotkaniu uznać jako spełnienie warunku, tj. czy mogą przyznać punkty.

 

UCZESTNICY SPOTKAŃ:

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), którzy chcą realizować zadania dla społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LSR, tj. zamieszkują na obszarze gmin: Chełmno (z wyłączeniem miasta Chełmno), Grudziądz,  (z wyłączeniem miasta Grudziądz), Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą. Osoby te musza spełniać przesłanki osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub/i dla otoczenia tych osób.

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Należy wytypować reprezentanta takiego podmiotu.

SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy dokonać na Formularzu zgłoszeniowym, zwanym dalej Zgłoszeniem.

zgłoszeń należy dokonywać:

-  drogą elektroniczną wysyłając skan Zgłoszenia na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

-  składając podpisane Zgłoszenie  osobiście w biurze LGD: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

Biuro czynne jest w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

 

Zapisywać się można do 01 lipca 2020 r. do godz. 14:00. Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapoznaj się z ZASADAMI uczestnictwa i rekrutacji. 

 

Organizator ze względów organizacyjnych do udziału w 1 spotkaniu może zrekrutować max. 20 uczestników.

Udział w spotkaniu mogą wziąć tylko te osoby, które złożą podpisane Zgłoszenie (podpisany skan, zgłoszenie złożone osobiście).

O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu, każdy uczestnik  zostanie poinformowany przez Organizatora.

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób, organizator wyznaczy kolejny termin takiego spotkania, tak by zapewnić możliwość udziału wszystkim zainteresowanym podmiotom.

 

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

w przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje                     o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

 

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY ORGANIZACJI SPOTKANIA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2:

Organizator zabezpieczył dużą salę dla zachowania bezpiecznej odległości między zrekrutowanymi uczestnikami.

Każdy uczestnik będzie miał zapewniony dostęp do środka dezynfekującego.

Wyznaczone miejsce siedzące  przypisane zostanie do konkretnej osoby.

W spotkaniu udział weźmie tylko osoba uprzednio zapisana i zgłoszona, która poda wszelkie niezbędne dane, które tylko i wyłącznie w sytuacji stwierdzenia u którego z uczestników lub pracowników spotkania zakażenia koronawirusem zostaną niezwłocznie wykorzystane.

Niezbędne dane to: imię i nazwisko, numer telefonu uczestnika, numer telefonu do innej osoby, którą w sytuacji zagrożenia życia należy poinformować, miejsce zamieszkania, informację o stanie zdrowia (aktualna, choroby istniejące), które uczestnik uzna, że Organizator musi wiedzieć w trakcie trwania epidemii SARS-COV-2.

W miejscu organizacji spotkania zostaną zamieszczone instrukcje mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.

Nie będą zbierane podpisy potwierdzające uczestnictwo na zbiorczej liście obecności (rezygnacja z rejestracji) – zasada bezdotykowej obsługi.

Dla każdego uczestnika zostaną przygotowane oddzielne listy obecności, jak i ankiety weryfikujące udział    w spotkaniu,  które przygotowane będą odpowiednio wcześniej. Listę obecności wraz z ankietą każdy uczestnik po zakończeniu spotkania złoży w specjalnie do tego przygotowanej skrzynce, tak by ograniczyć kontakt np. związany z oddawaniem/odbieraniem list/ankiet.

W łatwo dostępnym miejscu zamieszczone zostaną numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Pracownicy biura LGD, inne osoby ze strony Organizatora, w tym trener będą zabezpieczeni w maseczki, środki do dezynfekcji, zostaną poinformowani o zasadach postępowania w sytuacji stwierdzenia u którego                                 z uczestników lub pracowników spotkania zakażenia koronawirusem.

 

INNE:

Udział w zadaniu jest bezpłatny.

Organizator zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 ( Dz. U. z 2016 poz. 922). Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów organizacyjnych szkolenia, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej. Dane osobowe nie będą przekazywane osobą trzecim.

Spotkania organizowane są w ramach projektu „Koszty bieżące i animacja Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję".

 

Drukuj

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Sztynwag 46
  • 86-302 Sztynwag
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie