KONKURS 3/2022/G - Nabór wniosków: 01.06 - 09.06.2022 r.

Napisane: .

Sztynwag, 15.05.2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 3/2022/G

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

CEL OGÓLNY LSR: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru  LSR oraz promocja obszaru do 2022.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR.

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria oceny i wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi  182.524,10 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 25.000,00 zł.
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 15.000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 01.09.2022 r. do 09.06.2022 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:  III kwartał 2022 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46,  86-302 Sztynwag.
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

  1. osobiście w biurze LGD albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD lub
  2. drogą pocztową lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do biura LGD.
Uwaga: Za skutecznie złożony zostanie uznany jedynie wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej o tożsamej sumie kontrolnej. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 795-761-000
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org oraz w Biurze LGD.

OGŁOSZENIE - pobierz pełną treść ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz załącznikami:
  Załącznik nr 1 - Obowiązki informacyjne grantobiorcy
  Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności;
  Załącznik nr 3 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  Załącznik nr 4 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  Załącznik nr 5 - Źródła finansowania projektu;
  Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu;
  Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  Załącznik nr 8 - Wzór Oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej
3.
Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;
4. Kryteria oceny i wyboru projektów;
5. Procedura oceny i wyboru projektów w ramach w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - środki EFS (oś 11),
6. Katalog maksymalnych stawek;
7. Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”; załączniki do LSR
8. Podręcznik dla LGD część 2

   Załącznik 1 do Podręcznika część 1
   Załącznik 1 do Podręcznika część 2
9.
Wzór pełnomocnictwa;
10.
Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;
11.
Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
13.
Lista sprawdzająca do weryfik. czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje
14. Zgoda na prowadzenie biura projektu.
15.
Oświadczenie wskazującym potencjał i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów.
16. Komplementarność z działaniami osi 7 RPO W K-P na lata 2014-2020.
17.
Oświadczenie właściciela obiektu o nieodpłatnym udostępnieniu obiektu na okres realizacji projektu oraz na okres trwałości projektu.

Inne, pomocnicze:
Zasady udzielania wsparcia na projekty grantowe - aktualizacja z dnia 28.08.2019 r.
Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe
Zbiór interpretacji RLKS

GENERATOR WNIOSKÓW
dla naboru 3/2022/G

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Drukuj

Strona korzysta z plików pliki cookie