Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

Konkurs nr 5/2018 - wyniki

Informacja z VI posiedzenia Rady LGD odbytego w dniu 14.11.2017 r. w Sztynwagu w sprawie oceny i wyboru wniosków

     Sztynwag, 21.11.2018 r.

Informacja z VI posiedzenia Rady LGD

odbytego w dniu 14.11.2018 r. w Sztynwagu w sprawie oceny i wyboru wniosków

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na Konkursu nr 5/2018 na działanie w zakresie tematycznym:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym

Rada LGD wybrała do dofinansowania 8 projektów.

 

DO POBRANIA:

  1. Lista operacji zgodnych z LSR.

  2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków).

  3. Protokół z posiedzenia Rady LGD

  4. Wzór protestu.

 

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo protestu, który należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru projektu.

Prawo wniesienia protestu przysługuje od:

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

2) nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji albo

3) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo

4) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana.

 

Wymogi formalne protestu:

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;

2) oznaczenie wnioskodawcy;

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu; 

4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz z uzasadnieniem);

5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz z uzasadnieniem);

6) wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem);

7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz z uzasadnieniem);

8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Złożenie protestu w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu.

 

 Do momentu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW wnioskodawca może złożyć za pośrednictwem LGD oświadczenie o cofnięciu wniesionego protestu.

 Oświadczenie dla swej skuteczności powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać jednoznaczne stwierdzenie o cofnięciu protestu.

 

W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę Rada LGD:

1) pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej;

2) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZW, jeżeli skierowała protest do tej instytucji – w takim przypadku ZW pozostawia protest bez rozparzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej.

W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

W przypadku wycofania protestu wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.

 

_________________________

KOREKTA DO PODJĘTYCH UCHWAŁ PODCZAS  POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 14.11.2018 R. WS OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH KONKURSU NR 5/2018

PROTOKÓŁ NR 1/2019 Z DOKONANIA KOREKTY NR 1 DO PROTOKOŁU NR 6/2018 Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „VISTULA-TERRA CULMENSIS-ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” ODBYTEGO W DNIU 14.11.2018 R. DOTYCZY KONKURSU  NR 5/2018 - pobierz

UCHWAŁA NR EFRR/VII/7/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję” z dnia 11.11.2019 r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR EFRR/VI/18/2018 z dnia 14.11.2018 r. podjętą w ramach konkursu nr 5/2018 - pobierz  Załącznik do uchwały

Wprowadzone korekty do protokołu oraz uchwał nie wypływają na dokonane oceny i wybór operacji do dofinansowania a tym samym nie uległy zmianie wybrane operacje na liście  operacji zgodnych z LSR, liście wybranych do dofinansowania, w tym nie uległy zmianie  pozycje na tej liście.

_______________________

PROTOKÓŁ NR 3/2019 z 12.02.2019 r. w ramach KONKURSU  NR 5/2018 Pobierz protokół i podjęte uchwały - pobierz

Dokonane zmiany (uchylenie uchwał) nie wypływają na dokonane oceny i wybór operacji do dofinansowania a tym samym nie uległy zmianie wybrane operacje na liście  operacji zgodnych z LSR, liście wybranych do dofinansowania, w tym nie uległy zmianie  pozycje na tej liście. Uchylone  uchwały powodują, że pierwotnie podjęte uchwały są uchwałami obowiązującymi.

_____________________

 

           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 


 

                                      

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Sztynwag 46
  • 86-302 Sztynwag
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie