Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

Konkurs 4/2019/R - Ogłoszenie

Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez  podmioty inne  niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)
 
Sztynwag, 09.09.2019 r.   
      
 
 
  
 
 

Ogłoszenie o konkursie wniosków  

Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez
podmioty inne  niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-310/19

Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2019/R

 

Zakres tematyczny projektu:

Cel ogólny: 2. Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 roku

Cel szczegółowy: 2.1 Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja  i poprawa estetyki przestrzeni publicznej
na obszarze LSR do 2022 r.

Przedsięwzięcie LSR: 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Oś Priorytetowa 7: Działanie  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy SZOOP: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Wstęp

Ogłoszenie o konkursie (dalej: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1167), zwana dalej: ustawą o RLKS.

Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Kujawsko-Pomorskiego (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się 
w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto, informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”, jak również w Procedurze oceny i  wyboru projektów  w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 – środki EFRR (oś 7).

 I. INFORMACJE O KONKURSIE

 Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” (dalej: LGD) ogłasza konkurs  o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Nr konkursu: 4/2019/R

 

II. TERMINY 

Termin, od którego można składać wnioski: 01.10.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 16.10.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie poziom LGD oraz IZ): III kwartał 2020  r.    

 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”,

Adres: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 16.00.

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD/Generator wniosków) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu) oraz zgodnie z Instrukcją użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców (dalej: Instrukcja użytkownika GWD).
 2. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku
  o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Vistula–Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” w terminie konkursu wskazanym w części II Ogłoszenia.
 3. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu: oryginał formularza wniosku + komplet załączników.
 4. Wniosek o dofinansowanie projektu (wersja papierowa) należy dostarczyć osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji[1]decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania „Vistula Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.
 5. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będzie traktowany jako złożony w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczy nie będą podlegały dofinansowaniu.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: (56) 62 18 316.
 7. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).
 8. Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika GWD, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku
  o dofinansowanie projektu, które stanowią załączniki do Ogłoszenia o konkursie.
 9. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 9 do Ogłoszenia, w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu oraz w kryteriach wyboru projektu/warunkach udzielenia wsparcia[2] w zależności od etapu oceny na jakim znajduje się wniosek o dofinansowanie projektu.
 10. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego
  i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji. Załączniki więcej niż jednostronnicowe powinny mieć ponumerowane strony.
 11. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o konkursie oraz złożyć w następujący sposób:
 • Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame.
 • Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.

 1. Przedkładane kserokopie załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.
 2. Dokumentacja projektowa (wniosek + komplet załączników) powinna być wpięta do segregatora oznaczonego w następujący sposób:
 • logo RPO WK-P;
 • numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;
 • numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
 • numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
 • nazwa wnioskodawcy;
 • tytuł projektu.
 1. W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie zawierające: nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, numer konkursu, numer projektu (nr projektu nie dotyczy pierwszorazowo złożonych projektów), następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone
  w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.
 2. Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.
 3. Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P
  (w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy
  o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez: 

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowe jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe,
 • mikro i małe przedsiębiorstwa,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

 Grupą docelową, w ramach ogłaszanego konkursu, są mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję.

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE 

Dofinansowanie, w ramach ogłaszanego konkursu, można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych
z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych
w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana.

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.

Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie, tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

 

VIII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU   

W ramach realizowanego działania należy osiągnąć następujące wskaźniki:

 1. wskaźnik rezultatu bezpośredniego wynikające z SZOOP/LSR

- liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - wynika z SZOOP i LSR

definicja: Potencjalna liczba osób korzystających z rewitalizowanych w ramach projektu obszarów. Pod uwagę bierze się liczbę ludności zamieszkałej na zrewitalizowanych obszarach.

Jednostka miary: osoby

 

- liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  - wynika z SZOOP i  LSR

definicja: Liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren wsparty w ramach realizowanego projektu (w trakcie jego realizacji lub do 12 miesięcy po jej zakończeniu).

Jednostka miary: szt.

 1. wskaźnik produktu wynikające z SZOOP/LSR

- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - wynika z SZOOP i LSR;

definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę wspartych, w ramach realizowanego projektu, obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach.

Obiekt infrastruktury  (obiekt budowlany) – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Jednostka miary: szt.

 

- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - wynika z SZOOP i LSR;

definicja wskaźnika: Wskaźnik monitoruje powierzchnię obszaru objętego projektem. Liczony jest jako powierzchnia terenu na jakim prowadzone są działania związane z realizacją projektu. W przypadku w którym rewitalizacją objęty jest budynek, powierzchnia obszaru objętego rewitalizacja odpowiada powierzchni działki, na której stoi budynek.

Jednostka miary: ha

 

- długość przebudowanych dróg gminnych - wynika z SZOOP i LSR;

definicja wskaźnika: Długość połączenia drogowego o kategorii drogi gminnej, na odcinku którego wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagające zmiany granic pasa drogowego.

Jednostka miary: km

 1. wskaźniki horyzontalne odnoszące się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach:

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

definicja wskaźnika: Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi. Jako obiekty rozumie się obiekty budowlane, czyli konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom
z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu. Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty dostosowane w projektach ogólnodostępnych, jak i dedykowanych.

Jednostka miary: szt.

 

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;

definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem
w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie
z mediów elektronicznych, tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi).

Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia w zakresie TIK we wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy projekt. Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj wsparcia, w tym również np. uczniowie nabywający kompetencje w ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru i zakresu nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości pogrupowania wskaźnika według programów, osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych.

Jednostka miary: osoby

 

- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uprawnień dla osób
z   niepełnosprawnościami;

Definicja wskaźnika: Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom
z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Oznacza także możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz
z pojawieniem się w projektach realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.

Jednostka miary: szt.

 

- liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne

definicja wskaźnika: Wskaźnik  mierzy  liczbę  podmiotów,  które  w  celu  realizacji  projektu,  zainwestowały  w  technologie informacyjno-komunikacyjne, a w   przypadku   projektów   edukacyjno-szkoleniowych,  również podmiotów, które podjęły działania upowszechniające wykorzystanie TIK.

Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT Information and  Communications Technology)  należy rozumieć technologie pozyskiwania/produkcji, gromadzenia/przechowywania, przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji
w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych  oraz  usług  im towarzyszących; działania edukacyjne i szkoleniowe. W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy ująć wartość „1”. W przypadku gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK.

Jednostka miary: szt.

 

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku - Wskaźniki realizacji celów projektu, określonego w Warunkach udzielenia wsparcia stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

 

IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

 Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:   3.091.141,05 PLN

 

X. FORMA WSPARCIA

  Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

 

XI. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

 

 Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%[3] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

 

XII. ETAPY WERYFIKACJI 

 Wnioski o dofinansowanie, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane, zgodnie z ustawą o RLKS, Procedurą oceny i  wyboru projektów  w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 – środki EFRR (oś 7), Systemem oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (patrz: rozdział 5 Systemu oraz zał. nr 1 i 8 do Systemu).

 1. Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:
 1. w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty
  i ustala kwotę dofinansowania oraz przekazuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów wybranych,
 2. jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie nie wydłuża terminu na wybór projektów,
 3. szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zostały opisane w Procedurze oceny
  i wyboru projektów w ramach w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - środki EFRR (oś 7) – załącznik nr 14 do niniejszego Ogłoszenia.
 1. Weryfikacja z Warunkami udzielenia wsparcia dokonywana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
 1. Weryfikacja zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia wniosku o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia Warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się
  w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie
  w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach konkursu (w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji).
 3. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków o dofinansowanie projektu w terminie do 85 dni roboczych.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
 5. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił warunki udzielenia wsparcia, umowę o    Umowa   określać   będzie   zasady   realizacji i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

XIII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW/WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA 

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które stanowią  załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 30 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji zgodnie z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK 

ETAP OCENY I WYBORU PRZEZ LGD

Wnioskodawcy, w odniesieniu do oceny i wyboru dokonanego przez LGD,  przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 22 ustawy o RLKS.

Protest może być złożony po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach oceny
i wyboru projektu.

Wnioskodawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny i wyboru projektu.

 

Protest przysługuje od:

- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo;

- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;

- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym
w Rozdziale IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o konkursie nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu)

- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 

Protest wnoszony jest do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem LGD.

Wymogi formalne protestu - protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;

2) oznaczenie wnioskodawcy;

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;

4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz
z uzasadnieniem  [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów oceny projektów];

5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

6) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

7) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych,
o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa jednokrotnie wnioskodawcę do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych wymienionych w pkt.1-3 i 8.

Złożenie protestu w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu.

Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez właściwą instytucję. Wycofanie protestu następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia
o wycofaniu protestu.

 

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej na poziomie LGD, w tym autokontroli dokonywanej przez LGD,  zostały uregulowane w Procedurze oceny i  wyboru projektów  w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 – środki EFRR (oś 7).

 

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej, w tym rozpatrzenia protestu przez ZW po autokontroli zostały uregulowanie w załączniku nr 8 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-2014-2020 w ramach RLKS”.

 

ETAP WERYFIKACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

Na etapie weryfikacji przeprowadzanej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ZW) Wnioskodawca może złożyć protest od negatywnej oceny projektu w zakresie zgodności
z Warunkami udzielenia wsparcia lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Protest wnoszony jest do Departamentu Funduszy Europejskich za pośrednictwem Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Wymogi formalne protestu - protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;

2) oznaczenie wnioskodawcy;

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;

4) wskazanie warunków udzielenia wsparcia, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz
z uzasadnieniem [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych warunków udzielenia wsparcia];

5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych,
o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, Departament Funduszy Europejskich wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek,
w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych wymienionych w pkt.1-3 i 6.

 

Procedura odwoławcza od odmowy udzielenia wsparcia przebiega analogicznie jak w przypadku procedury odwoławczej przewidzianej dla konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO. Odpowiednie zastosowanie mają zapisy załącznika nr 6 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.

Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do Zarządu Województwa okaże się, że nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu środków, Zarząd Województwa informuje podmiot ubiegający się o dofinansowanie o braku dostępnych środków i pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Od decyzji podjętych przez Zarząd Województwa podczas weryfikacji protest nie przysługuje.

 

XV. UMOWA O DOFINANSOWANIE

Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowe regulacje dotyczące etapu podpisywania umowy zostały przedstawione w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia

 

XVI. PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08.00 do 16.00.  

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 795 - 761 – 000 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 ___________________

[1] W zależności na jakim etapie oceny znajduje się wniosek o dofinansowanie projektu.

[2] Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów własnych LGD oraz projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia (dalej: warunki udzielenia wsparcia). Warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik do Uchwały Nr 44/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18.06.2019 r.

[3] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR.

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

    Ogłoszenie

1. Kryteria wyboru projektu;
2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014–2020;
3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
4. Formularz Wniosku o dofinansowanie odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P;
5. Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców;
6. Regulamin użytkownika GWD;
7. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie [1];
8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji;
11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
13. Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję ”
14. Procedura oceny i wyboru projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 – środki EFRR (oś 7);
15. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
16. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
17. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
18. Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania.

19. Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotypu marki LGD;

20. Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji.

__________________

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku  o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD,  w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Dokumenty pomocnicze:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sztynwag 06.11.2019 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zawiadamia  o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12.11.2019 r.w biurze LGD, tj. Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  od godz. 15:00 w związku z konkursem nr 4/2019/R celem oceny i wyboru projektów w ramach ogłoszonego konkursu

 

na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym  i gospodarczym wdrażane w ramach Osi 7 RPO w K-P w ramach Działania  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”  zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”   w ramach środków  RPO  W K-P na lata 2014-2020 – środki EFRR (oś 7).

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w biurze LGD przed posiedzeniem Rady.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja z  posiedzenia Rady LGD

odbytego w dniu 12.11.2019 r. w Sztynwagu w sprawie oceny i wyboru wniosków

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na Konkursu nr 4/2019/R na działanie w zakresie tematycznym:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym

Rada LGD wybrała do dofinansowania 3 projekty.

Pobierz Protokół z posiedzenia, Listę operacji zgodnych z LSR, Listę operacji wybranych do dofinansowania

Wzór protestu.

Wnioskodawcy przysługuje prawo protestu, który należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru projektu.

Prawo wniesienia protestu przysługuje od:

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

2) nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji albo

3) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo

4) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana.

 

Wymogi formalne protestu:

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;

2) oznaczenie wnioskodawcy;

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu; 

4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz z uzasadnieniem);

5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz z uzasadnieniem);

6) wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem);

7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz z uzasadnieniem);

8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Złożenie protestu w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu.

 

 Do momentu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW wnioskodawca może złożyć za pośrednictwem LGD oświadczenie o cofnięciu wniesionego protestu.

 Oświadczenie dla swej skuteczności powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać jednoznaczne stwierdzenie o cofnięciu protestu.

 

W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę Rada LGD:

1) pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej;

2) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZW, jeżeli skierowała protest do tej instytucji – w takim przypadku ZW pozostawia protest bez rozparzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej.

W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

W przypadku wycofania protestu wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Sztynwag 46
 • 86-302 Sztynwag
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie