Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

WYNIKI - Posiedzenie Rady LGD ws oceny i wyboru operacji dot. konkursu nr 2/2018 - 20.08.2018 r.

Drugie posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu nr 2/2018.

Sztynwag, 27.08.2018 r.

Informacja z II posiedzenia Rady LGD

odbytego w dniu 20.08.2018 r. w Sztynwagu w sprawi oceny i wyboru wniosków

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 2/2018 na działanie w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej. Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

POUCZENIE:

        1. Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów albo

c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

       2. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

Wymogi formalne protestu:

 • oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • numer wniosku;
 • wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy
 • wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 • wskazanie zarzutów w zakresie ustalonej przez LGD niższej kwoty wsparcia niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
 1. W przypadku wniesienia protestu nie spełniającego wymogów formalnych w zakresie:
 • oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
 • oznaczenia wnioskodawcy;
 • numeru wniosku;
 • podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

lub

 • zawierającego oczywiste omyłki,

wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

 1.  Wzór protestu udostępniony jest na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” lgdvistula.org oraz w Biurze LGD. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD.
 1. O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu do Biura LGD.
 1. ZW protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia i sposobie jego wniesienia, został wniesiony:
 2. a) po terminie;
 3. b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania;
 4. c) bez wskazania w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR, z uzasadnieniem,
 5. d) bez wskazania kryteriów oceny, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, z uzasadnieniem.
 6. e) bez wskazania w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, z uzasadnieniem.

DO POBRANIA:

1. Lista operacji zgodnych z LSR.

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków).

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy.

4. Wzór protestu.

 

 

 

 

KOREKTA DO PODJĘTYCH UCHWAŁ PODCZAS  POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 20.08.2018 R. WS OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH KONKURS NR 2/2018

 

PROTOKÓŁ NR 5/2018 Z DOKONANIA KOREKTY NR 1 DO PROTOKOŁU NR 3/2018 Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „VISTULA-TERRA CULMENSIS-ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” ODBYTEGO W DNIU 20.08.2018 R. DOTYCZY KONKURSU  NR 2/2018 - pobierz

UCHWAŁA NR EFRROW/V/8/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję” z dnia 21.12.2018 r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR EFRROW/III/8/2018 z dnia 20.08.2018 r. podjętą w ramach konkursu nr 2/2018 - pobierz

UCHWAŁA NR EFRROW/V/9/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z dnia 21.12.2018 r. ZMIENIAJĄCA  UCHWAŁĘ NR EFRROW/III/16/2018 z dnia 20.08.2018 r. podjętą w ramach konkursu nr 2/2018 - pobierz

 

Wprowadzone korekty do protokołu oraz uchwał nie wypływają na dokonane oceny i wybór operacji do dofinansowania a tym samym nie uległy zmianie wybrane operacje na liście  operacji zgodnych z LSR, liście wybranych do dofinansowania, w tym nie uległy zmianie  pozycje na tej liście.

KOREKTA DO PODJĘTYCH UCHWAŁ PODCZAS  POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 20.08.2018 R. WS OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH KONKURS NR 2/2018

 

PROTOKÓŁ NR 2/2019 Z DOKONANIA KOREKTY NR 1 DO PROTOKOŁU NR 3/2018 Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „VISTULA-TERRA CULMENSIS-ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” ODBYTEGO W DNIU 20.08.2018 R. DOTYCZY KONKURSU  NR 2/2018 - pobierz

UCHWAŁA NR EFRROW/II/3/2019 Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję” z dnia 22.01.2019 r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR PROW/III/16/2018 z dnia 20.08.2018 r. podjętą w ramach konkursu nr 2/2018 - pobierz - lista operacji wybranych i niewybranych

 

 

Wprowadzone korekty do protokołu oraz uchwał nie wypływają na dokonane oceny i wybór operacji do dofinansowania a tym samym nie uległy zmianie wybrane operacje na liście  operacji zgodnych z LSR, liście wybranych do dofinansowania, w tym nie uległy zmianie  pozycje na tej liście.

 

 

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie