Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

Pobierz

LSR na lata 2023-2029

LSR na lata 2023-2029

LSR to dokument w oparciu, o który LGD w latach kolejnych będzie wdrażała swoje działania na rzecz lokalnej społeczności.
Działania te zostały wspólnie z Państwem (z mieszkańcami, sołtysami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym KGW, OSP, MDP, przedsiębiorcami) wypracowane i pozwoliły określić kierunek działania LGD – cele i wizję rozwoju.

Na co stawiamy w NOWEJ LSR?
➢ na ROZWÓJ POTENCJAŁU LUDZKIEGO - edukacja, włączenie i aktywizacja, animacja, integracja, rozwój osobisty, nauka, podnoszenie lub zmiana umiejętności lub kwalifikacji; rozwój funkcji małych gospodarstw rolnych i ich właścicieli – rolników i ich rodzin; rozwój społeczeństwa przedsiębiorczego (wsparcie przedsiębiorczości),
➢ na ROZWÓJ MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ, która ma służyć do edukacji, włączenia społecznego aktywizacji, integracji i animacji lokalnej społeczności.

JAKIE DZIAŁANIA BĘDZIEMY WDRAŻAĆ?
- działania na rzecz integracji seniorów (osób pow. 60 r. ż), pozwalające uchronić tę grupę społeczną przed izolacją i wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie klubów seniora;
- działania na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 06-24 lata polegające na tworzeniu i funkcjonowaniu edukacyjnych klubów młodzieżowych;
- działania na rzecz kobiet z zakresu ich aktywizacja i wspierania, w tym promowanie inicjatyw na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym; przełamywanie stereotypów związanych z płcią;
- działania na rzecz wsparcia rolników poprzez tworzenie zagród edukacyjnych;
- działania na rzecz poprawy małej infrastruktury publicznej służącej edukacji, aktywizacji i włączeniu społecznemu;
- działania na rzecz poprawy przedsiębiorczości poprzez podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne (wsparcie na zakładanie nowych firm);
- działania na rzecz wsparcia firm istniejących poprzez przyznawanie dofinansowania na ich rozwój.Działania zaplanowane do realizacji w ramach LSR, finansowane będą w ramach funduszy:
- PS WPR na lata 2021-2027 - środki Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027: Interwencja 13.1. LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);
- FEdKIP na lata 2021-2027 - środki w ramach priorytetu nr 7: Fundusze europejskie na rozwój lokalny.
Środki na Wdrażanie LSR, zgodnie z założeniami w/w programów to 4.021.685,18 EURO.

Pobierz:

wersja obowiązująca:

LSR na lata 2023-2029 - sierpień 2023

Załączniki do 1 do 4 do LSR
Załącznik nr 5 - wzór ankiety diagnostycznej
Plan komunikacji

wersja złożona:
LSR na lata 2023-2029 - czerwiec 2023

Załączniki do 1 do 4 do LSR
Załącznik nr 5 - wzór ankiety diagnostycznej

 

 

_______________________________________________________________________________________
Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" na lata 2023-2027
realizowane było w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2. Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji w ramach PROW 2014-2020: 6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
Zakres operacji realizowanej w ramach poddziałania: Podnoszenie kompetencji podmiotów zaangażowanych w tworzenie LSR i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

 

UMOWA RAMOWA LSR 2023-2029

UMOWA RAMOWA LSR 2023-2029

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR w latach 2023-2029

Umowa zawarta 12.12.2023 r.

Aneks nr 1
Aneks nr 2

 

HARMONOGRAM konkursów LSR 2023-2029

HARMONOGRAM konkursów LSR 2023-2029

Harmonogram ogłaszania konkursów:

Rok 2024:
Harmonogram wg stanu na dz. 02.02.2024 r.

 

PLAN KOMUNIKACJI LSR 2023-2029

PLAN KOMUNIKACJI LSR 2023-2029

Plan komunikacji z lokalną społecznością

wersja obowiązująca:
Plan komunikacji - 21.02.2024 r.

Harmonogram Planu komunikacji z lokalną społecznością
2024:
aktualny:
Harmonogram PK z lokalną społecznością w roku 2024

wersje archiwalne:
Harmonogram PK z lokalną społecznością w roku 2024LSR na lata 2016-2023

BUDŻET LSR 2016-2023

BUDŻET LSR 2016-2023

Budżet to środki jakimi dysponuje grupa i jakie zostały proporcjonalnie i adekwatnie rozdysponowane na poszczególne cele LSR. Rozdysponowanie kwot budżetu na poszczególne cele odbywało się podczas konsultacji społecznych przy określeniu celów, wskazywaniu głównychproblemów i słabych stron.Wyniki tych spotkań, prac, pozwoliły przydzielić dostępne limity środków w ramach poszczególnych typów działań na zaplanowane do osiągnięcia wskaźniki.

Budżet LSR 16.11.2020 r. - wersja obowiązująca

Budżet LSR 28.12.2018 r. - wersja archiwalna

Budżet LSR 7.07.2016 r. - wersja archiwalna


Budżet LSR 17.12.2015 r. - wersja archiwalna

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANOWYCH FUNKCJONOWANIE LGD LSR 2016-2023

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANOWYCH FUNKCJONOWANIE LGD LSR 2016-2023

INFORMACJA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WSPARCIE FUNKCJONOWANIA LGD

Środki finansowe w kwocie 3.050.000,00 zł , o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z dnia 19 maja 2016 r. wspófinansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Środki te wydatkowane są w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” i wykorzystane zostaną na:

koszty bieżące związane z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne (m.in. obsługa biura rachunkowego, opłaty pocztowe, najem biura, opłaty za internet, telefon, środki czystości, domena, hosting, wyposażenie i remont biura, w tym wyposażenie w niezbędny sprzęt IT, koszty podróży służbowych), koszty zatrudnienia personelu, koszty szkoleń dla pracowników biura i Organów LGD, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii;

działania animacyjne związane z realizacją LSR w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informację i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. Koszty animacji obejmują następujące koszty: koszty działań animacyjnych –wynagrodzenie lokalnych animatorów, pracowników ds. animacji, koszty podróży służbowych, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, organizacja szkoleń, spotkań dla potencjalnych beneficjentów, ponoszenie kosztów udziału w wydarzeniach promujących LSR i LGD, organizacja wydarzeń promujących LSR, organizacja wizyt studyjnych, udział w wydarzeniach promujących LSR i LGD, organizacja warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Działania prowadzone są zgodnie z założeniami Planu Komunikacji stanowiącego załącznik nr 5 do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Poniżej prezentujemy wykorzystanie środków w poszczególnych lata, tj. w roku 2016, w 2017 oraz w 2018.

WYKORZYSTANIE środków finansowych dot. funkcjonowania LGD -24.01.2018r.

Aktualizacja stanu wykorzystania środków fianansowych dot. funkcjonowania LGD - 07.01.2019 r. - aktualizacja wynika z tytułu zmian we wniosku na KBIA

Sposób wykorzystania środków finansowych na funkcjonowanie LGD w roku 2019

UMOWA RAMOWA LSR 2016-2023

UMOWA RAMOWA LSR 2016-2023

Umowa ramowa to umowa, która określa warunki i sposoby realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Umowa została zawarta między LGD a Województwem Kujawsko-Pomorskim dn. 19.05.2016 r.

Umowa określa zadania, które finansowane będą ze środków programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20140202, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków funduszy: EFRR, EFRR oraz EFS. r.

 

Aneks nr 18 z 30.04.2024r.

 

Aneks nr 14 do umowy ramowej z 28.12.2022

Aneks nr 13 do umowy ramowej z 19.04.2022

Aneks nr 12 do umowy ramowej 

Aneks nr 11 z dn. 08.12.2020 r. cz. 1.

Aneks nr 11 z dn. 08.12.2020 r. cz. 2.

Aneks nr 10 z dn. 04.08.2020 r.

Aneks nr 9 z dn. 26.05.2020 r.

Aneks nr 8 z dn. 29.11.2019 r.

Aneks nr 7 z dnia 31.01.2019 r.

Aneks nr 6 z dnia 30.01.2019 r. 

Aneks nr 4 z dnia 25.05.2018 r.

Aneks nr 5 z dnia 15.10.2018 r.

Aneks nr 3 z dnia 12.06.2017 r.

Aneks nr 2 z dnia 23.02.2017 r.

Aneks nr 1 z dnia 29.09.2016 r.Umowa ramowa na realziację LSR z dn. 19.05.2016 r. Czas trwania obowiązywania umowy. 31.12.2023 r.

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW LSR 2016-2023

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW LSR 2016-2023

Harmonogram naboru wniosków określa termin w jakim LGD prowadziła będzie nabory w ramach ogłaszanych konkursów, zgodnie z założeniami LSR.

Harmonogram pokazuje planowane terminy prowadzenia naborów w odniesieniu do półrocza danego roku. Dokładne terminy (data, miejsce, zasady) będą doprecyzowane w ogłoszeniach o naborach (informacje zawarte będą w zakładce KONKURSY).

Harmonogram naborów wniosków 16.11.2020 r -wersja obowiązująca

Harmonogram naborów wniosków 04.09.2020 r -wersja archiwalna

Harmonogram naborów wniosków 03.06.2020 r -wersja archiwalna

Harmonogram naborów wniosków 13.02.2020 r -wersja archiwalna

Harmonogram naborów wniosków 19.12.2019 r -wersja obowiązująca

Harmonogram naborów wniosków 06.08.2019 r. - wersja archiwalna

Harmonogram naborów wniosków 12.06.2019 r.- wersja archiwalna

Harmonogram naborów wniosków 09.04.2019 r.- wersja archiwalna

Harmonogram naborów wniosków 18.03.2019 r. -wersja archiwalna

Harmonogram naborów 06.08.2018 r. - wersja archiwalna

Harmonogram naborów 17.05.2018 r. - wersja archiwalna

Harmongoram naboru wniosków 22.11.2016 - wersja archiwalna

Harmonogram naboru wnioskow 13.09.2016 r. - wersja archiwalna
Harmonogram naboru wnioskow 07.07.2016 r. - wersja archiwalna
Harmonogram naboru wnioskow 19.05.2016 r. - wersja archiwalna

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI LSR 2016-2023

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI LSR 2016-2023

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na potrzeby ogłaszania konkursów dla podmiotów innych niż LGD w ramach środków dostępnych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 opracowała Procedury, które w sposób przejrzysty, niedyskryminujący, jasno określają odpowiedzialność poszczególnych organów, w tym zadania biura LGD w zakresie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

Procedura obejmuje czynności związane z przeprowadzaniem naboru wniosków, oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

2019

PROCEDURA EFS 10.10.2019 r. OBOWIĄZUJĄCA - - pobierz

Procedura EFS 21.08.2019 r. pobierz

Procedura PROW 18.03.2019 - aktualna   + załączniki

Procedura EFRR 18.03.2019 r. - aktualna + załączniki

Procedura EFS 04.04.2019 r.

Procedura EFS 18.03.2019 r.

 

2018

Procedura PROW 18.04.2018 r. + załączniki

Procedura EFRR 30.08.2018 r. + załączniki

Procedura EFRR 18.04.2018 r. + załączniki

 

 

2017 - wersje archiwalne

pobierz Procedura oceny i wyboru operacji PROW, EFRR,EFS - wersja archiwalna z dn. 25.01.2017 r.

Załączniki do procedury z dn. 25.01.2017 r. POBIERZ

2016 - wersje archiwalne

Procedura oceny i wyboru operacji PROW, EFRR,EFS- wersja archiwalna z dn. 29.12.2016 r.

PROCEDURA z dn. 22.11.2016 r. PROW, EFRR,EFS - wersja archiwalna

ZAŁĄCZNIK DO PROCEDURY z dn 22.11.2016 r. - wersja archiwalna

2015 - wersje archiwalne

PROCEDURA z dn. 17.12.2015 r. PROW, EFRR,EFS - wersja archiwalna

ZAŁĄCZNIK DO PROCEDURY z dn. 17.12.2015 r. - wersja archiwalna

PROCEDURY KONTROLI EFS LSR 2016-2023

PROCEDURY KONTROLI EFS LSR 2016-2023

Dokument stanowi uszczegółowienie zapisów dokumentu towarzyszącego LSR tj. PROCEDURA oceny i wyboru projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 – środki EFS (Oś 11).

2019:

Aktualna PROCEDURA KONTROLI GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PLANEM KONTROLI W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO LGD „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję"” - pobierz

KRYTERIA WYBORU OPERACJI LSR 2016-2023

KRYTERIA WYBORU OPERACJI LSR 2016-2023

Kryteria oceny i wyboru operacji są to kryteria, które należy spełnić by móc otrzymać z LGD dofinansowanie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy.

Dlaczego powstały kryteria?

LGD wspólnie z mieszkańcami określiła kryteria oceny i wyboru operacji, które mają służyć do wyboru operacji, które będą realizowały zaplanowane do osiągnięcia cele ogólne, szczegółowe a w konsekwencji przedsięwzięcia (Tworzenie nowych firm, Rozwój istniejących firm, Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, Inwestycje w infrastrukturę, Rewitalizacja obszarów wiejskich, Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR).

Wynik analizy SWOT, diagnoza obszaru pozwoliła określić kierunek działania LGD na lata 2015-2023. Realizacja operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi ma przyczynić się do niwelowania słabych stron obszaru, tak by stały się one mocnymi stronami obszaru. By móc skutecznie realizować te zadania LGD będzie punktowała te operacje (projekty), które będą przyczyniały się do realizacji założeń LSR.

Kryteria oceny i wyboru operacji odnoszą się bezpośrednio do określonych wskaźników produktu i rezultatu. Wszystkie kryteria zostały szczegółowo opisane i nadana została im waga punktowa. Rada LGD podczas oceny wniosku na podstawie kart dokonywała będzie oceny projektu przyznając punkty.

WERSJA AKTUALNA:

LOKALNE KRYTERIA, 25.09.2020

WERSJE ARCHIWALNE :

Kryteria oceny i wyboru operacji - 31.07.2020 r.

LOKALNE KRYTERIA OCENY I WYBORU OPERACJI z dnia 21.08.2019 r - pobierz

LOKALNE KRYTERIA OCENY I WYBORU OPERACJI z dnia 18.03.2019 r - pobierz

KRYTERIA OCENY I WYBORU OPERACJI z dnia 24.05.2018 r. - wersja archiwalna pobierz

KRYTERIA WYBORU OPERACJI - wersja archiwalna z dn. 27.01.2017 r.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI z dn. 22.11.2016 r - wersja archiwalna

NOWE FIRMY – rozwój przedsiębiorczości w ramach środków PROW 2014-2020

ROZWÓJ FIRM – rozwój przedsiębiorczości w ramach środków PROW 2014-2020

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - w ramach Osi 7 RPO W K-P na lata 2014-2020

INFRASTRUKTURA - działania z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach środków PROW 2014-2020

REWITALIZACJA społeczno-gospodarcza w ramach Osi 7 RPO W K-P na lata 2014-2020

AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO działania z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, wzrostu aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Osi 11 RPO W K-P na lata 2014-2020.

GRANTY EFS LSR 2016-2023

GRANTY EFS LSR 2016-2023

Projekt dotyczy realizacji projektów grantowych przyczyniających się do wzmocnienia kapitału społecznego, do wzrostu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR d 30.06.2023 r.

Główne zadania: w ramach projektu zaplanowano wsparcie 720 os.(500 K,220 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 20 os.(10 K i 10 M)z otoczenia tych os. w następujących formach wsparcia:

aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) - zadania skierowane do 160 os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - kwota alokacja środków 1.650.000,00 zł, max. kwota dof.150 tys.zł (planuje się ogłoszenie 5 naborów, w tym realizację min.11 proj. grantowych); planuje się wdrożyć rozwiązania w zakresie organizowania społ. lokalnej i animacji społecznej, w tym zatrudnienie lidera lub animatora aktywności lok. oraz obywatelskiej -zad.skierowane do 560 os.zagrożonych-alokacja środków 2.700.000.00 zł,max. kwota dof. 50 tys.zł (planuje się ogłoszenie 9 naborów, w tym realizację min.54 proj. grantowych).

W ramach tego rozwiązania planuje się objęcie wsparciem 20 os.z otoczenia os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wnioskodawca w ramach naboru planuje osiągnięcie wskaźników:

Wskaźniki produktu:

L. os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 720;

Wsk.rezultatu:

L.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 53;

L.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu-29;

L.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społ.-404.

W ramach planowanych rozwiązań uwzględniono koszty racjonalnych usprawnień-kwota alokacji 8.845,04zł.

Realizacja zad.przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników rezultatu zgodnych z programem ( oraz tych charakterystycznych dla projektu.Termin realizacji proj.01.01.2018 r.-30.06.2023 r.

Wartość proj:5.128.053,04 zł.

Dofinansowanie: 4.358.845,04 zł. Zadania zaplanowane w projekcie skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do ich otoczenia- osób, których udział jest niezbędny do skutecznego wsparcia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Umowa o powierzenie grantu w ramach Osi 11 - wdrażania działań o charakterze społecznym, społeczno-zawodowym.

PLAN KOMUNIKACJI LSR 2016-2023

PLAN KOMUNIKACJI LSR 2016-2023

Plan komunikacji wskazuje na rodzaje narzędzi stosowanych do komunikowania się ze społecznością lokalną oraz pozwala na identyfikację bieżących problemów komunikacyjnych, zwiększa poziom współpracy, poziom zaangażowania partnerów i interesariuszy LGD.

Plan komunikacji jest narzędziem niezbędnym by skutecznie wdrażać LSR.

Dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań zaplanowanych w ramach realizacji LSR.


Harmonogram Planu komunikacji na rok 2019 >>>>>>> Aktualizacja Planu na rok 2019 - wersja obowiązująca

Harmonogram Planu komunikacji na rok 2018

Harmonogram Planu komunikacji na rok 2017

Harmonogram Planu komunikacji na rok 2016

Załącznik nr 5 do LSR Plan komunikacji - aktualizacja 16.07.2019 r. - wersja obowiązująca

Załącznik nr 5 do LSR Plan komunikacji - aktualizacja 04.04.2019 r. - wersja archiwalna

Załącznik nr 5 do LSR Plan komunikacji 17.12.2015 r. - wersja archiwalna

PLAN DZIAŁANIA LSR 2016-2023

PLAN DZIAŁANIA LSR 2016-2023

Plan działania wskazuje szczegółowo harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu w przedziałach czasowych - kwartalnych, dla określonych w strategii przedsięwzięć, co w konsekwencji przełoży się na osiągnięcie celów.

Plan działania pomoże usystematyzować planowane do realizacji zadania, zaprezentować harmonogram realizacji poszczególnych zadań, co jest niezmiernie ważne dla beneficjentów chcących realizować operacji ramach LSR.

Plan działania, 16.11.2020 r. - wersja aktualna

Plan działania 28.12.2018 r. - wersja archiwalna

Plan działania 15.10.2018 r. - wersja archiwalna

Plan działania 07.07.2016r. - wersja archiwalna


Plan działania 17.12.2015r. - wersja archiwalna

PLAN SZKOLEŃ LSR 2016-2023

PLAN SZKOLEŃ LSR 2016-2023

LGD zaplanowała organizację szkoleń i udział w szkoleniach, zarówno pracowników biura jak i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, Koordynatorów gminnych – animatorów lokalnych oraz osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie LSR. Nieustanne podnoszenie wiedzy, kompetencji, zdobywanie wiedzy ma przyczynić się do skutecznego wdrażania LSR, zgodnie z założeniami ale również zgodnie z przepisami.

Prezentowany plan szkoleń może ulec zmianie, zgodnie z potrzebami.

Plan szkoleń 12.06.2019 r.- wersja obowiązująca

Plan szkoleń 17.12.2015 r.- wersja archiwalna

MONITORING I EWALUACJA 2016-2023

MONITORING I EWALUACJA 2016-2023

Monitoring.

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat działań wdrażanych w ramach LSR oraz stanu realizacji LSR w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem Monitoringu jest uzyskanie informacji zwrotnej na temat skuteczności i wydajności działań wdrażanych w ramach LSR ale także ocena zgodności realizacji operacji z zatwierdzonymi założeniami i celami.
Cele monitoringu: pomiar postępu w realizacji projektu pod względem zaplanowanego budżetu, założeń, działań oraz rezultatów, bieżąca identyfikacja występujących problemów, dokumentacja przebiegu realizacji poszczególnych działań (np. wskazanie, że zaplanowane szkolenie się odbyło, powstały materiały promocyjne). Monitoring jest to kluczowe źródło informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji. Dane z monitoringu będą stanowiły podstawową bazę informacyjną do przeprowadzenia ewaluacji Strategii.

Ewaluacja.

Ewaluację przeprowadza się w celu ustalenia efektywności programów i oszacowania skali oddziaływania Strategii w odniesieniu do założonych w niej celów, a także analizy wpływu na rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów LSR. Zarząd LGD jest odpowiedzialny za określenie terminu, sposobu i zakresu jej przeprowadzenia oraz sporządzenie raportów z całości działań w ramach wdrażania LSR. Ewaluacja to systematyczne badanie wartości projektu, z zastosowaniem określonych przyjętych kryteriów, mające na celu jego usprawnienie, rozwój lub lepsze zrozumienie, to zbieranie, analiza, interpretacja oraz komunikowanie informacji na temat znaczenia i wartości projektu przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych, to relacjonowanie przebiegu oraz wyników działań zarówno z pozytywnej jak i negatywnej strony.
Ewaluacja ma na celu: ocenę wartości interwencji publicznej dokonanej przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Ocena ta dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów, zbieranie, analizę oraz interpretację danych na temat znaczenia i wartości tego, co podlega badaniu, przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych.
Cele ewaluacji: badanie jakości projektu, stopnia osiągania rezultatów, stałe ulepszanie skuteczności i efektywności projektu, wspomaganie procesu podejmowania decyzji, identyfikacja słabych i mocnych stron projektu, obiektywna ocena projektu na wszystkich jego etapach, sygnalizowanie problemów, ocena wartości podjętych działań projektowych, określanie stopnia zgodności realizacji projektu z założeniami, badanie potrzeb, zwiększanie profesjonalizmu świadczonych usług.

Ewaluacja wewnętrzna - okres 2016-31.12.2021 - opracowanie własne


wersja obowiązująca:

Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu, 08.12.2022 r.

wersje archiwalne:

Procedura dokonania ewaluacji monitoringu, 28.12.2018 r.

PROCEDURA DOKONYWANIA EWALUACJI I MONITORINGU, 17.12.2015 r.


RAPORT Z EWALUACJI LSR I LGD:

Ewaluacja LSR wg stanu na dz. 31.12.2021

ANKIETA MONITORUJĄCA LSR 2016-2023

ANKIETA MONITORUJĄCA LSR 2016-2023

Szanowni Beneficjenci środków otrzymanych za pośrednictwem LGD,

prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej obrazującej stan wdrażania LSR.

Jako LGD jesteśmy zobligowani do monitoringu stopnia osiągnięcia poszczególnych wskaźników określonych w LSR, jak i stopnia wydatkowania środków, które w ramach LSR wdrażamy.

Ankietę należy obowiązkowo złożyć do LGD po otrzymaniu środków z tytułu płatności ostatecznej.

Ankietę należy złożyć w Biurze LGD:

osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera

LGD "Vistula-Terra Culmensis"

Sztynwag 46

86-302 Sztynwag

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 501-795-761 lub 795-761-000

ANKIETA MONITORUJĄCA

_______________________________________________________

_______________________________________________________

WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW

WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza członków Stowarzyszenia LGD "Vistula-Terra Culemnsis" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27.06.2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym „Delfin” w Białym Borze (gm. Grudziądz).


PORZĄDEK

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2016.
 5. Podjęcie Uchwały nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2016 w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2016, Bilansu za rok 2016 oraz Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2016 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” oraz Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2016 i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
 6. Prezentacja wprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
 7. Prezentacja stanu wdrażania LSR.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Projekt uchwały

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu LGD "Vistula-Terra Culmensis" za rok 2016 - pobierz

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu LGD "Vistula-Terra Culmensis" za ork 2016 - pobierz

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu LGD za rok 2017 - pobierz

Deklaracje członkowskie

Deklaracje członkowskie

LGD jest podmiotem budującym swoją tożsamość na zasobach wiedzy i doświadczeniu swoich członków, dlatego jest otwarta na budowanie partnerstwa (przyjmowanie nowych członków).Partnerstwo trójsektorowe (sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy), jakim jest LGD pozwala na realizację założeń statutowych i LSR w oparciu o wiedzę i doświadczenie swoich członków. LGD korzysta z potencjału swoich członków przy wdrażaniu swoich działań. Partnerzy – członkowie LGD to:

 • gminy - przedstawicielami władz publicznych są Wójtowie, Burmistrzowie
 • organizacje pozarządowe,grupy nieformalne – którzy wybierają swoich przedstawicieli spośród swoich członków;
 • przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalności gospodarczą; rolnicy i ich domownicy, w tym właściciele gospodarstw agroturystycznych; to przedstawiciele spółdzielni socjalnych oraz mieszkańcy – osoby fizyczne zamieszkujący obszar LGD, którzy zgłosili swój akces do bycia członkiem LGD. LGD posiada także członka wspierającego jakim jest Powiat Chełmiński. Dzięki członkostwu przedstawicieli rożnych sektorów zaplanowane do realizacji zadania w ramach LSR mają większą szanse na powodzenie. Biorąc pod uwagę zakres zaplanowanych działań niezbędnym będzie skorzystanie z wiedzy i doświadczenia swoich członków przy wdrażaniu założeń LSR.

W skład Lokalnej Grupy Działania „Vistula Terra Culmensis – Rozwój Przez Tradycję” wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.

Sektor publiczny reprezentują jednostki samorządu terytorialnego wraz z podlegającymi instytucjami takimi jak szkoły, ośrodki kultury, ośrodki zdrowia, biblioteki.

Sektor społeczny reprezentują organizacje pozarządowe stowarzyszenia, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich.

Sektor gospodarczy reprezentują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa i rolnicy.

Mieszkańcy reprezentują osoby zamieszkałe na obszarze objętym LSR.

Zostań naszym członkiem.
Złóż deklaracje i wymagane załączniki
i działaj wspólnie z nami.

Deklaracja członkowska – sektor mieszkańcy

Deklaracja członkowska – sektor społeczny

Deklaracja członkowska – sektor gospodarczy (rolnik)

Deklaracja członkowska – sektor gospodarczy (działalność gospodarcza)

Statut

Statut

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” funkcjonuje na podstawie statutu, regulaminu Rady oraz posiada Regulamin Pracy Biura. Statut Stowarzyszenia podejmowany i zmieniany jest w drodze uchwały podjętej przez Walne Zabranie Członków.
Statut określa podstawowe zadania stowarzyszenia, w tym cele, zakres działania stowarzyszenia, zasady działania poszczególnych władz stowarzyszenia i ich szczegółowe kompetencje, wskazuje na organ nadzoru, którym w przypadku lokalnych grup działania jest Marszałek Województwa, wskazuje na zasady nabywania i utraty członkostwa, określa zakres działania stowarzyszenia, określa majątek stowarzyszenia i zasady jego rozwiązania. To dokument, który reguluje kwestie związane z działalnością stowarzyszenia.

STATUT przyjęty 21 lutego 2023 r. Uchwałą Walnego Zebrania Członków; trwa proces akceptacji w KRS.

 

STATUT 14.06.2016 r.


STATUT - 17.12.2015 r. - wersja archiwalna

Regulamin Rady

Regulamin Rady

Regulamin Rady określa szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń organu decyzyjnego -sposób informowania członków organu o posiedzeniach, zasady dostarczenia dokumentów dotyczących spraw podejmowanych na posiedzeniach itp., szczegółowe rozwiązania dotyczące wyłączenia z oceny operacji (sposób wyłączenia członków z oceny), w tym uregulowania dotyczące zachowania bezstronności członków Rady, szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji, zasady protokołowania posiedzeń Rady, zasady wynagradzania członków Rady, zasady nabywania i utraty członkostwa w Radzie, określa zadania poszczególnych członków Rady, określa procedurę wyboru i oceny operacji, w tym procedurę obsługi posiedzeń. To dokument, który reguluje zasady działania Rady.

Regulamin Rady 03.06.2020 - wersja obowiązująca

Regulamin Rady 24.05.2018 r. - wersja archiwalna

REGULAMIN z dn. 22.11.2016 r. - wersja archiwalna

REGULAMIN z dn. 17.13.2015 r. - wersja archiwalna

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytanie o cenę z dnia 12.01.2023 r. ws  kompleksowej organizacji jednej, krajowej, czterodniowej wizyty studyjnej
Pobierz:

Zapytanie o cenę

Ramowy merytoryczny program

Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami

____________________________________________________________________

ZAPYTANIE O CENĘ prowadzone  w trybie rozeznania rynku z dnia 02.08.2021 r.

ZAPYTANIE O CENĘ - pobierz

OFERTA CENOWA - pobierz 

_________________________________________________

ZAPYTANIA OFERTOWE 2021

Zapytanie 01_01_2021 - 2 webinaria GRANTY EFS

_________________________________________________

ZAPYTANIA OFERTOWE 2020

________________________________________________

ZAPYTANIA OFERTOWE 2019

25.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - II WYDARZENIE PROMUJĄCE LGD I LSR

DOPRECYZOWANIE DO ZAPYTANIA - pobierz klikając tutaj

WZÓR OFERTY UWZGLĘDNIAJĄCY ZAPISY DOPRECYZOWANIA - pobierz klikając tutaj

 

Zapytanie ofertowe nr 01/06/LSR/2019 z dnia 25.06.2019 r. - pobierz klikając tutaj.

Oferta - pobierz klikając tutaj.

Rozstrzygniecie: Firma Patredino Patrycja Piłat

29.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DWUDNIOWE SZKOLENIE DLA ORGANÓW DECYZYJNYCH

 

Zapytanie ofertowe nr 01/05/LSR/2019 z dnia 29.05.2019 r. - pobierz klikając tutaj.

Oferta - pobierz klikając tutaj.

Załącznik nr 1 do Oferty (oświadczenie) - pobierz klikając tutaj.

Termin składania ofert - 06.06.2019 r.

Rozstrzygnięcie: Wytwórnia Form Tanecznych "Tańcownia" Emilia Rona Biały

29.04.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE WYDARZENIE PROMUJĄCE LSR I LGD

 

Zapytanie ofertowe nr 04/04/LSR/2019 z dnia 29.04.2019 r. - pobierz klikając tutaj.

Oferta - pobierz klikając tutaj.

Załącznik nr 1 do Oferty (oświadczenie) - pobierz klikając tutaj.

Termin składania ofert - 09.05.2019 r.

 Rozstrzygnięcie: Stowarzyszenie Wielka Księża Góra, Wielkie Lniska 22, 86-302 Grudziądz.

_____________________________________________________________ 18.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE WIZYTA STUDYJNA

 

Zapytanie ofertowe 03/04/LSR/2019 - pobierz klikając tutaj.

Oferta - pobierz klikając tutaj.

Termin składania ofert - 27.04.2019 r.

Rozstrzygnięcie: Multimer Sp. z o.o., Frydrychowo 54A, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

_______________________________________________________________________ 11.04.2019 R.

ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE NT. WDRAŻANIA LSR

Zapytanie ofertowe nr 02/04/LSR/2019  - pobierz klikając tutaj.

Oferta - pobierz klikając tutaj.

Załącznik nr 1 do oferty (scenariusz) - pobierz klikając tutaj.

Termin składania ofert mija - 19.04.2019 r.

Rozstrzygnięcie: Fundacja "Twierdza Chełmno", Dorposz Szlachecki, 86-253 Kijewo Królewskie _______________________________________________________ 03.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE SPOTKANIE INFORMACYJNE - DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO REWITALIZACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ


Zapytanie ofertowe nr 01/04/LSR/2019 - pobierz klikając tu.

Oferta - pobierz klikając tu.

Oświadczenie - pobierz klikając tu.

Termin składania ofert mija - 11.04.2019 r.

Rozstrzygnięcie: Wytwórnia Form Tanecznych "Tańcownia" Emilia Rona Biały

 

____________________________________________________

ZAPYTANIA OFERTOWE 2018

28.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ - 10 WARSZTATÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/09/LSR/2018 - organizacja 10 warsztatów aktywizacji społecznej z dnia 28.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 02/09/LSR/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe - pobierz

Oferta - pobierz

Termin składania ofert mija: 08.10.2018 r., do godz. 08.00

ZAPYTANIE OFERTOWE GRY PLANSZOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/07/SZC/2018 - wykonanie 500 szt. gier planszowych - 27.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 02/07/SZC/2018 z dnia 27.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe  - pobierz

Oferta - pobierz

 

Termin składania ofert mija: 06.08.2018 r., do godz. 14.00

 

 WYNIKI POSTĘPOWANIA  - pobierz protokół

___________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE STRONA WWW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/SZC/2018 - strona www - projekt graficzny, wdrożenie, nadzór i opieka techniczna - 09.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Oferta - POBIERZ

Termin składania ofert mija: 16.07.2018 r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY 17.07.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE TORBY JUTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE - TORBY JUTOWE

Zapytanie ofertowe 02/06/SZC/2018 - torby jutowe, data publikacji 29.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe - pobierz

Oferta - pobierz

Załącznik nr 2 do zapytania - pobierz

Termin składania ofert mija: 06.07.2018 r.

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY 13.07.2018 r.

_____________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE TABLICE INFORMACYJNO - PROMOCYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/SZC/2018 - tablice informacyjno - promocyjne - opracowanie, wykonanie, dostawa - 05.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Oferta - POBIERZ

Termin składania ofert mija: 12.06.2018 r.

underline;">WYNIKI POSTĘPOWANIA: Pobierz protokół

Wybrany Wykonawca:

P.P.H.U. "SAN - 2",

Sławomir Ludwicki,

ul. Mieszka I 11A,

78-320 Połczyn Zdrój.

____________________________________________________________________

ZAPYTANIE FOLDER, MAPA

Zapytanie ofertowe 01/05/SZC/2018 - folder, mapa- skład, grafika, druk, dostawa, data publikacji 09, 05.2018 r.

Zapytanie ofertowe - pobierz

Oferta - pobierz

Załącznik nr 1 do zapytania - pobierz

Termin składania ofert mija 16.05.2018 r. o godz. 12:00

UWAGA!!!

10 maja 2018 r. została zaktualizowane Zapytanie!

Zakres aktualizacji: forma oprawy - okładki: klejona grzbietem, bez szycia.

ZAKTUALIZOWANE ZAPYTANIE - pobierz

Termin składania ofert mija 16.05.2018 r. o godz. 12:00

WYNIKI POSTĘPOWANIA - pobierz protokół

 

 

ZAPYTANIE FOLDER, MAPA

Zapytanie ofertowe 01/04/SZC/2018 - folder, mapa- skład, grafika, druk, dostawa - 27.04.2018 r.


Zapytanie ofertowe - pobierz

Oferta - pobierz

Termin składania ofert mija 04.05.2018 r.

WAŻNA INFORMACJA - zmiana sposobu składania ofert.

W związku z możliwymi do wystąpienia trudnościami z dotarciem ofert do biura LGD dopuszcza się możliwość składania ofert za pośrednictwem poczty e-mail.

Podpisaną Ofertę (skan) wraz z załącznikami należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 07 maja 2018 r. (tj. do poniedziałku) do godz. 08:00.

Złożona w ten sposób oferta będzie ważna, jak te złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

WYNIKI POSTĘPOWANIA - pobierz protokół

_____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE WWW

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony www - OPUBLIKOWANO 22.03.2018 r.

 

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona kompleksową usługę w zakresie stworzenia strony internetowej WWW projektu partnerskiego.

 

Zadanie obejmuje:

 

1. Wykonie strony internetowej wraz z projektem graficznym.

 

2. Opieka techniczna, domena i hosting.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony www

 

Zapytanie ofertowe nr 02/03/SZC/2018

Oferta

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT do Zapytania ofertowego nr 02/03/2018 - OPUBLIKOWANO 06.04.2018 r.

„Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/03/SZC/2018 opublikowane dnia 22.03.2018 wpłynęło 11 ofert.

Ceny zaproponowane przez wszystkich Oferentów na realizację zadania objętego postępowaniem ofertowym przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający przystąpi do negocjacji cenowych z wszystkimi Oferentami spełniającymi warunki formalne.

Ostateczne wyniki postępowania ofertowego zostaną opublikowane po negocjacjach w postaci protokołu w terminie do dnia: 13.04.2018.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z wyboru Wykonawcy - Opublikowano 13.04.2018 r.

 

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE LOGO

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/03/2018-WYKONANIE LOGO - OPUBLIKOWANO 22.03.2018 r.

 

 

 

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona logo na potrzeby promocji projektu partnerskiego.

 

Zadanie obejmuje:

 

• Opracowanie 5 propozycji logo projektu na podstawei nadesłanych przez Zamawiającego materiałów,

 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji zamówienia na wszelkich polach eksploatacji i w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia na wszystkich Zamawiających.

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 03/03/SZC/2018

Oferta

WYNIK POSTĘPOWANIA - OPUBLIKOWANO 06.04.2018 r.

Protokół z wyboru Wykonawcy

 

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE APLIKACJA MOBILNA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/SZC/2018 - APLIKACJA MOBILNA - OPUBLIKOWANO 21.03.2018 r.

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona kompleksową usługę w w zakresie opracowania i wdrożenia aplikacji na urządzenia mobilne typu smartfon, która będzie prezentowała obszar Partnerów w postaci interaktywnego szlaku - trasy turystycznej opisującej min. 200 punktów, które będą zawierać opisy, zdjęcia oraz filmiki.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/SZC/2018

OFERTA

Załącznik nr 1 - Lista gmin

 

Termin składania ofert mija: 29.03.2018 r.

 

WAŻNY KOMUNIKAT do Zapytania ofertowego nr 01/03/2018 - OPUBLIKOWANO, 06.04.2018 r.

„Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/03/SZC/2018 opublikowane dnia 22.03.2018 wpłynęły 4 oferty.

Ceny zaproponowane przez wszystkich Oferentów na realizację zadania objętego postępowaniem ofertowym przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający przystąpi do negocjacji cenowych z wszystkimi Oferentami spełniającymi warunki formalne.

Ostateczne wyniki postępowania ofertowego zostaną opublikowane po negocjacjach w postaci protokołu w terminie do dnia: 13.04.2018.”

OPUBLIKOWANO 11.04.2018 r.

 

Protokół wybory Wykonawcy z dnia 10.04.2018 r.

 

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE FOLDER, MAP, TECZKA

 

 

Opublikowano 07.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/SZC/2018

 

FOLDERY, MAPA, TECZKA

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona kompleksową usługę w zakresie wydania 5000 szt. folderów informacyjno-promocyjnych, 5000 szt. map oraz 1000 szt. teczek.

Zadanie obejmuje:

 1. opracowanie materiałów dla 3 Partnerów - opisów do folderu,
 2. opracowanie materiałów dla 3 Partnerów - zdjęć oraz filmików do folderu,
 3. opracowanie graficzne, redakcję, skład, wydruk i dostawę folderów dla 3 Partnerów,
 4. opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawę teczek do folderów,
 5. opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawę map.

POBIERZ:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/SZC/2018

OFERTA

Załącznik nr 1 - Wstępna Lista elementów – P1.

Załącznik nr 2 - Wstępna Lista elementów – P2.

Załącznik nr 3 - Wstępna Lista elementów – P3.

Załącznik nr 4 - Lista gmin i oznaczeń do mapy.

Oświadczenie wskazujące na kwalifikacje potencjału ludzkiego (osiągnięcia), któremu zostanie zlecone wykonanie opisów do folderów.

Oświadczenie wskazujące na kwalifikacje potencjału ludzkiego (osiągnięcia), któremu zostanie zlecone wykonanie zdjęć do folderów.

 

 

Termin składania ofert mija: 15.03.2018 r.

 

 

 

WYNIK POSTĘPOWANIA - 19.03.2018 r.

 

Protokół z wyboru Wykonawcy

PUBLIKACJA  dn. 30.01.2017 r.

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące druku i dostarczenia 600 sztuk plakatów formatu A3.

Zamówienie obejmuje:

druk plakatów

dostarczenie plakatów

POBIERZ:

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2017/LSR

Oferta do zapytania ofertowego nr 02/01/2017/LSR

OFERTA w wersji edytowalnej do zapytania ofertowego nr 02/01/2017/LSRLokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia spotkań i szkoleń informacyjnych.

Zamówienie obejmuje:

 • opracowanie autorskiego programu szkoleń/spotkań,
 • przeprowadzenie szkoleń/spotkań zgodnie z programem,
 • opracowanie i zabezpieczenie materiałów szkoleniowych/dydaktycznych dla uczestników szkoleń/spotkań oraz
 • zabezpieczenie na każde szkolenie/spotkanie usługi gastronomicznej.

POBIERZ:

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2017/LSR

Oferta do zapytania ofertowego nr 01/01/2017/LSR

OFERTA w wersji edytowalnej do zapytania ofertowego nr 01/01/2017/LSR

WYNIKI:

POBIERZ PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Publikacje

Publikacje

Regulamin pracy biura

Regulamin pracy biura

Regulamin Pracy Biura określa zasady funkcjonowania Biura LGD, ramowy zakres działania i kompetencji
biura, organizację i porządek w procesie pracy oraz inne postanowienia związane z działalnością biura, w tym zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, zasady określające wymagania pracowników na poszczególnych stanowiskach, zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji LGD uwzględniające zasady bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych, opis metod oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa.

Regulamin pracy biura z dn. 17.12.2015 r. - wersja obowiązująca

OPIS STANOWISK pracowników biura 12.06.2019 r. - wersja obowiązująca - pobierz

Opis stanowisk pracowników biura 23.12.2015- wersja archiwalna

RODO

RODO

SZANOWNI WNIOSKODAWCY, BENEFICJENCI środków z LGD "Vistula" w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych osób fizycznych należy przedłożyć do LGD formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy / umową o przyznaniu pomocy / wnioskiem o płatność.

Oświadczenia i zgody przedkładają osoby fizyczne, które otrzymały już wsparcie z LGD "Vistula, s w trakcie podpisywania umowy o przyznanie pomocy, będa składali wniosek o płatność.

Pobierz Oświadczenie i zgodę i prześlij/przedłuż ją do LGD lub bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego przed podpisaniem umowy, wraz ze składanym wnioskiem o płatność.

Wnioskodawcy, którzy będą dopiero składać wniosek o przyznanie pomocy taki wzór otrzymają do biurze LGD, który zostanie złożony wraz z wnioskiem.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 - pobierz

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY - pobierz

POMOC DE MINIMIS

POMOC DE MINIMIS

Pomoc na operacje w ramach poddziałania 19.2 ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu.


Formularze należy przygotować w oparciu o wzory stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 poz. 1543), zgodnie z instrukcją ich wypełniania (odnoszącą się do części D formularza).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

1. Załącznik nr 1:
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis(zał. nr 1).xlsx

2. Załącznik nr 2: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonujcego usługę swiadczonę w ogólnym interesie gospodarczym:

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis (zał. nr2).xlsx

GRANTY EFS - Grantobiorca: Klub Sportowy WOJOWNIK

GRANTY EFS - Grantobiorca: Klub Sportowy WOJOWNIK


O PROJEKCIE:

Projekt pt: ”Integracja z WOJOWNIKIEM”, nr zawartej umowy z LGD „Vistula-Terra Culmensis” 43/G z dnia 28.05.2021 r. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR - Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Uczestnicy projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR.

Efekty projektu

Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby) – 11
Liczba osób z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 7
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 11

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 11
Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu - 0
Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 5

wskaźnik efektywności społecznej - 7

Główne zadania w ramach projekcie:

Warsztaty z psychologiem - spotkania motywujące.
Spotkania integracyjne - zadanie otwarte na lokalną społeczność:
Święto sportowca - turnieje międzypokoleniowe promujące aktywność sportową.
Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej: artystyczne, rękodzielnicze.
Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej: sportowe.

Termin realizacji projektu: 01.06.2021 r. - 31.12.2021 r.
Wartość całkowita projektu: 52.420,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 49.620,00 zł.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA do projektu

Szanowni mieszkańcy Gminy Stolno, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zadaniach zaplanowanych w ramach projektu.

Poznaj:

Regulamin rekrutacji - zasady rekrutacji, kryteria rekrutacji.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz odpowiednie Oświadczenie potwierdzające Twój status (o ile nie przedkładasz odpowiedniego zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stwierdzenie przesłanki wykluczenia):

Oświadczenie nr:

1. Korzysta z pomocy społecznej.docx)
1.1 Kwalifikuje się do korzystania z pomocy społecznej.docx)
2. Do osób z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.docx)
3. Piecza zastępcza.docx)
4. Nieletni - demoralizacja, przestępczość.docx)
5. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.docx)
7. Wspieram osobę niepełnosprawną.docx)
8. Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.docx)
9. Osoba bezdomna.docx)
10. Oświadczenie, że korzysta z pomocy żywieniowej PO PŻ.docx)
11. Dozór elektroniczny.docx)
12.Otoczenie dla 12, 13, 14,15.docx)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie