Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS 3/2021/G - Nabór wniosków w terminie: 01 - 19.03.2021

Sztynwag, 17.02.2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 3/2021/G

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Typ: 1e SZOOP RPO WK-P – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

 

CEL OGÓLNY LSR: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru  LSR oraz promocja obszaru do 2022

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR.

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria oceny i wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1.500.000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 150.000,00 zł. 

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 50.000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 01.03.2021 r. do 19.03.2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:  II kwartał 2021 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

W dniu rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków zostanie uruchomiony GENERATOR WNIOSKÓW - wniosek należy wypełnić w generatorze. 

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46,  86-302 Sztynwag.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

  1. osobiście w biurze LGD albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD lub
  2. drogą pocztową
  3. lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do biura LGD.

Uwaga: Za skutecznie złożony zostanie uznany jedynie wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej o tożsamej sumie kontrolnej. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 795-761-000

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org oraz w biurze LGD.

OGŁOSZENIE - pobierz pełną treść ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu;

2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz załącznikami:

  Załącznik nr 1 - Obowiązki informacyjne grantobiorcy;

  Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności;

  Załącznik nr 3 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

  Załącznik nr 4 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

  Załącznik nr 5 - Źródła finansowania projektu;

  Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu;

  Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;

  Załącznik nr 8 - Wzór Oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej

3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;

4. Kryteria oceny i wyboru projektów;

5. Procedura oceny i wyboru projektów w ramach w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - środki EFS (oś 11),

6. Katalog maksymalnych stawek;

7. Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”;

8. Podręcznik dla LGD część 2
Załącznik 1 do Podręcznika część 1
Załącznik 1 do Podręcznika część 2

9. Wzór pełnomocnictwa;

10. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;

11. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9

12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

12. Lista sprawdzająca do weryfik. czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację.

 

Dokumenty dodatkowe LGD na potrzeby uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów:

Oświadczenie właściciela obiektu o udostępnieniu obiektu na okres realizacji projektu oraz na okres trwałości projektu

Oświadczenie wskazujące potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów

Inne, pomocnicze:

Zasady udzielania wsparcia na projekty grantowe - aktualizacja z dnia 28.08.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe

Zbiór interpretacji RLKS

GENERATOR WNIOSKÓW dla naboru 3/2021/G dostępny będzie od 01.03.2021 r. 

 

GENERATOR WNIOSKÓW dla konkursu 3/2021/G

 ______________________________________________________________________________

Drukuj

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Sztynwag 46
  • 86-302 Sztynwag
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie