Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS 2/2019/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Sztynwag, 13.05.2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 2/2019/G

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

Typ e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

 

CEL OGÓLNY LSR: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru  LSR oraz promocja obszaru do 2022

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 900.000,00 pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 150.000,00 zł. 

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20.000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 29.05.2019 r. do 11.06.2019 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:  III kwartał 2019 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”,
Sztynwag 46,  86-302 Sztynwag.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście w biurze LGD albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD lub
 2. drogą pocztową lub
 3. kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do biura LGD.

Uwaga: Za skutecznie złożony zostanie uznany jedynie wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej o tożsamej sumie kontrolnej.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 795-761-000

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org oraz w biurze LGD. 

 

OGŁOSZENIE - pobierz pełną treść ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu;
 2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz załącznikami;   od 1 do 7 - pobierz  nr 8 - pobierz     
 3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;
 4. Wzór protokołu z wizyty monitoringowej;
 5. Kryteria oceny i wyboru projektów;
 6. Procedura oceny i wyboru projektów w ramach w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - środki EFS (oś 11),
 7. Katalog maksymalnych stawek;
 8. Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”;
 9. -Podręcznik dla LGD część 2
  Załącznik 1 do Podręcznika część 1
  Załącznik 1 do Podręcznika część 2
 1. Wzór pełnomocnictwa;
 2. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;
 3. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9;
 4. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji;
 5. Lista sprawdzająca do weryfik. czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację.

        Oświadczenie właściciela obiektu o udostępnieniu obiektu na okres realizacji projektu oraz na okres trwałości projektu

 

10.06.2019 r. wydłużono termin składania wniosków do 05.07.2019 r.

KOMUNIKAT nr 1 dla konkursu nr 2/2019/G - kliknij

 

 

        Oświadczenie wskazujące potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zbiór interpretacji dot. projektów objętych grantem

Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe

 

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE dla konkursu 2/2019/G

 

KOMUNIKAT NR 1 dla konkursu nr 2/2019/G  z dnia 10.06.2019 r. - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie