Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS 3/2019/G

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 Sztynwag, 13.05.2019 r.  

                                                                                                                                                                                                                   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 3/2019/G

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

CEL OGÓLNY LSR: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru  LSR oraz promocja obszaru do 2022

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1.000.000,00 pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50.000,00 zł. 

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20.000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 29.05.2019 r. do 11.06.2019 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:  III kwartał 2019 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”,
Sztynwag 46,  86-302 Sztynwag.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście w biurze LGD albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD lub
 2. drogą pocztową lub
 3. kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do biura LGD.

Uwaga: Za skutecznie złożony zostanie uznany jedynie wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej o tożsamej sumie kontrolnej.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 795-761-000

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org oraz w biurze LGD. 

 

OGŁOSZENIE - pobierz pełną treść ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu;
 2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz załącznikami;   od 1 do 7 - pobierz  nr 8 - pobierz     
 3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;
 4. Wzór protokołu z wizyty monitoringowej;
 5. Kryteria oceny i wyboru projektów;
 6. Procedura oceny i wyboru projektów w ramach w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - środki EFS (oś 11),
 7. Katalog maksymalnych stawek;
 8. Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”;
 9. -Podręcznik dla LGD część 2
  Załącznik 1 do Podręcznika część 1
  Załącznik 1 do Podręcznika część 2
 1. Wzór pełnomocnictwa;
 2. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;
 3. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9;

       Oświadczenie właściciela obiektu o udostępnieniu obiektu na okres realizacji projektu oraz na okres trwałości projektu

       Oświadczenie wskazujące potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zbiór interpretacji dot. projektów objętych grantem

Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe

 

 GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE dla konkursu 3/2019/G

 

Komunikat nr 1 dla konkurs 3/2019/2019 z dnia 10.06.2019 r. - pobierz

Komunikat nr 2 dla konkurs 3/2019/2019 z dnia 06.05.2020 r. - pobierz

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, 02.09.2019 r. od godz. 14:00

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 02.09.2019 r.   w biurze LGD, tj. Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  od godz. 14:00 w związku z konkursem nr 3/2019/G celem oceny i wyboru projektów w ramach ogłoszonego konkursu:

działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,

realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”  zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” w ramach środków  RPO  W K-P na lata 2014-2020 – środki EFS (oś 11).

Informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w biurze LGD przed posiedzeniem Rady.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sztynwag, 03.09.2019 r.

Informacja z  posiedzenia Rady LGD

odbytego w dniu 02.09.2019 r. w Sztynwagu w sprawie oceny i wyboru wniosków

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na Konkursu nr 3/2019/G na działanie w zakresie tematycznym:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
Typ b)  lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
Typ c)  inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

Rada LGD wybrała do dofinansowania 8 projektów.

DO POBRANIA:

 1. Lista projektów zgodnych z LSR.

 2. Lista projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków).

 3. Protokół z posiedzenia Rady LGD

 4. Wzór odwołania.

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady LGD , który należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru projektu.

Prawo wniesienia odwołania  przysługuje od:

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

2) nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji albo

3) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o  powierzenie grantu  (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania) albo

4) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana.

Wymogi formalne odwołania:

Odwołanie  jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania ;

2) oznaczenie wnioskodawcy;

3) numer wniosku o powierzenie grantu;

4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz z uzasadnieniem);

5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz z uzasadnieniem);

6) wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem);

7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz z uzasadnieniem);

8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Złożenie odwołania w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania.  

_______________________________________________________________________

 

 

 

 

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie