Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS 3/2022/G - Nabór wniosków: 01.06 - 09.06.2022 r.

Sztynwag, 17.05.2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 3/2022/G

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

CEL OGÓLNY LSR: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru  LSR oraz promocja obszaru do 2022.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR.

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym pełniące obowiązki opiekuńcze).

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria oceny i wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi  182.524,10 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 25.000,00 zł.
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 15.000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 01.09.2022 r. do 09.06.2022 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:  III kwartał 2022 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46,  86-302 Sztynwag.
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście w biurze LGD albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD lub
 2. drogą pocztową lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do biura LGD.
Uwaga: Za skutecznie złożony zostanie uznany jedynie wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej o tożsamej sumie kontrolnej. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 795-761-000
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org oraz w Biurze LGD.

OGŁOSZENIE - pobierz pełną treść ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz załącznikami:
  Załącznik nr 1 - Obowiązki informacyjne grantobiorcy
  Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności;
  Załącznik nr 3 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  Załącznik nr 4 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  Załącznik nr 5 - Źródła finansowania projektu;
  Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu;
  Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  Załącznik nr 8 - Wzór Oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej
3.
Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;
4. Kryteria oceny i wyboru projektów;
5. Procedura oceny i wyboru projektów w ramach w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - środki EFS (oś 11),
6. Katalog maksymalnych stawek;
7. Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”; załączniki do LSR
8. Podręcznik dla LGD część 2

   Załącznik 1 do Podręcznika część 1
   Załącznik 1 do Podręcznika część 2
9.
Wzór pełnomocnictwa;
10.
Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;
11.
Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
13.
Lista sprawdzająca do weryfik. czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje
14. Zgoda na prowadzenie biura projektu.
15.
Oświadczenie wskazującym potencjał i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów.
16. Komplementarność z działaniami osi 7 RPO W K-P na lata 2014-2020.
17.
Oświadczenie właściciela obiektu o nieodpłatnym udostępnieniu obiektu na okres realizacji projektu oraz na okres trwałości projektu.

Inne, pomocnicze:
Zasady udzielania wsparcia na projekty grantowe - aktualizacja z dnia 28.08.2019 r.
Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe
Zbiór interpretacji RLKS

GENERATOR WNIOSKÓW
dla naboru 3/2022/G

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                          Sztynwag, 04.07.2022 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, 14.07.2022 r. od godz. 14:00

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 14.07.2022 r.   w biurze LGD, tj. Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  od godz. 14:00 w związku z konkursem nr 03/2022/G celem oceny i wyboru projektów w ramach ogłoszonego konkursu:

działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,

realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”  zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” w ramach środków  RPO  W K-P na lata 2014-2020 – środki EFS (oś 11).
Informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w biurze LGD przed posiedzeniem Rady.
Informujemy, iż przedmiotem oceny będzie 8 wniosków.

Porządek:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Rady LGD, przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie quorum – podpisanie listy obecności z podziałem na sektory.
  2. Wybór Sekretarza posiedzenia.
  3. Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
  4. Omówienie procesu naboru wniosków, procedury oceny i wyboru operacji w ramach środków PROW na lata 2014-2020, prezentacja złożonych wniosków, wyniki weryfikacji wstępnej prowadzonej przez Biuro LGD.
  6. Dokonanie wyłączeń z oceny ze wskazaniem przyczyny wyłączenia (o ile dotyczy).
  7. Ustalenie grupy interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji (o ile dotyczy). Weryfikacja powiązań kapitałowych i osobowych.
  8. Wypełnienie Rejestru konfliktów interesów członków Rady LGD (o ile dotyczy).
  9. Analiza spełnienia warunku § 13 Regulaminu Organizcyjnego Rady LGD: „Na poziomie podejmowania decyzji, ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.”
  10. Proces oceny:
 • ocena zgodności operacji z LSR – każdy członek Rady ocenia indywidualnie, podając uzasadnienie oceny,
 • podjęcie uchwał ws zgodności/niezgodności operacji z LSR – oddzielne uchwały,
 • podjęcie uchwały ws przyjęcia Listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR.
 • ocena operacji z lokalnymi kryteriami - każdy członek Rady ocenia indywidualnie,   podając uzasadnienie oceny,
 • podjęcie uchwał ws wyboru operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia – oddzielne uchwały,
 • podjęcie uchwały ws przyjęcia Listy operacji wybranych do dofinansowania.
 1. Wolne wnioski.
  11. Zakończenie.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Sztynwag, 14.07.2022 r.

 Informacja z posiedzenia Rady LGD odbytego w dniu 14.07.2022 r. w Sztynwagu w sprawie oceny i wyboru wniosków

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na Konkursu nr 3/2022/G na działanie w zakresie tematycznym:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W ramach konkursu złożono 8 wniosków.
Rada LGD wybrała do dofinansowania 8 projektów.
Łączna pula przyznanego dofinansowania ze środków EFS to 182.520,00 zł.

DO POBRANIA:

Protokół z posiedzenia

Lista projektów zgodnych z LSR

Lista projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków)

Wzór odwołania

 

 1. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady LGD , który należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru projektu.

  Prawo wniesienia odwołania  przysługuje od:

  1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo
  2) nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji albo
  3) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o  powierzenie grantu  (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania) albo
  4) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana.

   

  Wymogi formalne odwołania:

  Odwołanie  jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

  1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania ;
  2) oznaczenie wnioskodawcy;
  3) numer wniosku o powierzenie grantu;
  4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz z uzasadnieniem);
  5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz z uzasadnieniem);
  6) wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem);
  7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz z uzasadnieniem);
  8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

  Złożenie odwołania w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania. 

Drukuj

                                                                                                                                                                                                                                         

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie