Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS 5/2021/G - Nabór wniosków w terminie: 09.08 - 19.09.2021 r.

Sztynwag, 16.09.22021 r.

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków – 5/2021/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”  informuje, że wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru nr 5/2021/G:

Nabór dotyczy:  Działań  na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Zmiany:

W ogłoszeniu o naborze wniosków – 5/2021/G zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 24.09.2021 r. do godz. 16:00

Ww. zmiana skutkuje zmianą treści ogłoszenia w punkcie 2 „Terminy”, który otrzymuje brzmienie:

„Termin, od którego można składać wnioski: 09.08.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 24.09.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: IIV kwartał 2021 r. ”

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosku w ramach naboru nr 2/2021/G

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2021/G - pobierze zaktualizowane ogłoszenie. 

 

__________________________________________________________________________________________________

Sztynwag, 21.07.2021

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 5/2021/G

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:
  Typ e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

CEL OGÓLNY LSR: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru  LSR oraz promocja obszaru do 2022.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR.

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria oceny i wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi  1.066.516,14 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 150.000,00 zł.
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 80.000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 09.08.2021 r. do 19.09.2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:  IV kwartał 2021 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.
W dniu rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków zostanie uruchomiony GENERATOR WNIOSKÓW - wniosek należy wypełnić w generatorze.
Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46,  86-302 Sztynwag.
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście w biurze LGD albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD lub
 2. drogą pocztową lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do biura LGD.
Uwaga: Za skutecznie złożony zostanie uznany jedynie wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej o tożsamej sumie kontrolnej. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 795-761-000
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org oraz w Biurze LGD.

OGŁOSZENIE - pobierz pełną treść ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz załącznikami:
  Załącznik nr 1 - Obowiązki informacyjne grantobiorcy
  Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności;
  Załącznik nr 3 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  Załącznik nr 4 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  Załącznik nr 5 - Źródła finansowania projektu;
  Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu;
  Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  Załącznik nr 8 - Wzór Oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej
3.
Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;
4. Kryteria oceny i wyboru projektów;
5. Procedura oceny i wyboru projektów w ramach w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - środki EFS (oś 11),
6. Katalog maksymalnych stawek;
7. Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”;
8. Podręcznik dla LGD część 2
  
Załącznik 1 do Podręcznika część 1
  
Załącznik 1 do Podręcznika część 2
9. Wzór pełnomocnictwa;
10.Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;
11.Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
13. Lista sprawdzająca do weryfik. czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje
14.
Zgoda na prowadzenie biura projektu.
15. Oświadczenie wskazującym potencjał i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów.
16. Komplementarność z działaniami osi 7 RPO W K-P na lata 2014-2020.
17.
Oświadczenie właściciela obiektu o nieodpłatnym udostępnieniu obiektu na okres realizacji projektu oraz na okres trwałości projektu.

Inne, pomocnicze:
Zasady udzielania wsparcia na projekty grantowe - aktualizacja z dnia 28.08.2019 r.
Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe
Zbiór interpretacji RLKS

 

 

GENERATOR WNIOSKÓW dla naboru 5/2021/G

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sztynwag, 10.11.2021 r. 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Culmensis"
 18 listopada 2021 r. od godz. 14:00

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w ustaleniu z Przewodniczącym Rady LGD zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18.11.2021 r.   w biurze LGD, tj. Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  od godz. 14:00 w związku z konkursem nr 5/2021/G celem oceny i wyboru projektów w ramach ogłoszonego konkursu:

działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

Typ e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”  zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” w ramach środków  RPO  W K-P na lata 2014-2020 – środki EFS (oś 11).

Informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w biurze LGD przed posiedzeniem Rady.

Informujemy, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 8 wniosków.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Sztynwag, 22.11.2021 r.

 Informacja z posiedzenia Rady LGD odbytego w dniu 18.11.2021 r. w Sztynwagu w sprawie oceny i wyboru wniosków

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na Konkursu nr 5/2021/G na działanie w zakresie tematycznym:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

Typ e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Rada LGD wybrała do dofinansowania 6 projektó.

 

DO POBRANIA:

Protokół z posiedzenia oraz Lista projektów zgodnych/niezgodnych z LSR

Lista projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków)

Wzór odwołania

 

 1. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady LGD , który należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru projektu.

  Prawo wniesienia odwołania  przysługuje od:

  1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo
  2) nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji albo
  3) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o  powierzenie grantu  (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania) albo
  4) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana.

   

  Wymogi formalne odwołania:

  Odwołanie  jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

  1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania ;
  2) oznaczenie wnioskodawcy;
  3) numer wniosku o powierzenie grantu;
  4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz z uzasadnieniem);
  5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz z uzasadnieniem);
  6) wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem);
  7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz z uzasadnieniem);
  8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

  Złożenie odwołania w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania. 

 

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie