Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS 02/2022 - NOWE FIRMY - Nabór wniosków w terminie: 16.02.2022 - 16.03.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości
na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 16.02.2022 r. – 16.03.2022 r.

Limit środków w ramach naboru: 257.129,07 EURO, co stanowi 1.028.516,28 zł (kwota indykatywna wyliczona po kursie 4 PLN/EURO).

 ⇒ OGŁOSZENIE

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 3. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych firm – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów.

Dokumenty dodatkowe - należy je załączyć obowiązkowo do wniosku

 1. Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotyp/marki
 2. Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionalnej strategii innowacji województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku      zobacz: Inteligentne specjalizacje
 3. Opis wykorzystania produktów lokalnych przez beneficjenta.
 4. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach lub doświadczeniu zgodnym z zakresem prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania lub zakresem merytorycznym, związanym z rodzajem planowanej działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej.
 6. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach konkursu 02/2022.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, Instrukcja Biznesplan (wersja 4z)

⇒ Formularz wniosku o przyznanie pomocy
⇒ Biznesplan
     


Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4  (tabele pomocnicze)

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​
Instrukcja Informacja do biznesplanu

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 1 Biznesplan
Załącznik nr 2 Wykaz działek
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność
Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Złącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacj

Powyższe wzory dostępne są również na stronie www.gov.pl

POMOCNICZE DOKUMENTY:

⊗ LSR, 26.10.2021 r. - wersja obowiązująca    Załączniki do LSR - od 1 do 5
⊗ Procedura PROW 18.03.2019 - aktualna   + załączniki
⊗ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
⊗ Inteligentne specjalizacje

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Sztynwag, 11.05.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zawiadamia  o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. od godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis", Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag w związku z konkursem nr 02/2022 celem oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej,  zgodnie z procedurą wyboru operacji.

Ponadto informujemy, że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD przed posiedzeniem Rady.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przedmiot posiedzenia: Konkurs 02/2022.
Liczba złożonych wniosków: 44.

Porządek:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Rady LGD, przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie quorum – podpisanie listy obecności z podziałem na sektory.
2. Wybór Sekretarza posiedzenia.
3. Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
4. Omówienie procesu naboru wniosków, procedury oceny i wyboru operacji w ramach środków PROW na lata 2014-2020,  prezentacja złożonych wniosków, wyniki weryfikacji wstępnej prowadzonej przez Biuro LGD.
6. Dokonanie wyłączeń z oceny ze wskazaniem przyczyny wyłączenia (o ile dotyczy).
7. Ustalenie grupy interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji (o ile dotyczy). Weryfikacja powiązań kapitałowych i osobowych.
8. Wypełnienie Rejestru konfliktów interesów członków Rady LGD (o ile dotyczy).
9. Analiza spełnienia warunku § 13 Regulaminu Organizcyjnego Rady LGD: „Na poziomie podejmowania decyzji, ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.”
10. Proces oceny:


- ocena zgodności operacji z LSR – każdy członek Rady ocenia indywidualnie,

  podając uzasadnienie oceny,

 • podjęcie uchwał ws zgodności/niezgodności operacji z LSR – oddzielne uchwały,
 • podjęcie uchwały ws przyjęcia Listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR.

 - ocena operacji z lokalnymi kryteriami - każdy członek Rady ocenia indywidualnie,

    podając uzasadnienie oceny,

 • podjęcie uchwał ws wyboru operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia – oddzielne uchwały,
 • podjęcie uchwały ws przyjęcia Listy operacji wybranych do dofinansowania.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sztynwag, 27.05.2022 r. 

WYNIKI

Informacja z procesu oceny i wyboru operacji w ramach konkursu 02/2022

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na Konkursu nr 02/2022 na działanie w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

wybrano 36 operacji, w tym:

17 operacji mieści się w milicie środków,

19 operacji nie mieście się w limicie dostępnych środków.

Kwota przyznanej pomocy na 1 operacje wynosi 60.000,00 zł.

Alokacja dostępnych środków: 1.028.516,28 zł (kwota indykatywna wyliczona po kursie 4 PLN/EURO).

DO POBRANIA:

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 25.05.2022 r.

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 02/2022

Wzór protestu

 

UWAGA WAŻNE:

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady LGD , który należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów albo

c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) alb

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

Wymogi formalne protestu:

 • oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • numer wniosku o przyznanie pomocy;
 • wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy
 • wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 • wskazanie zarzutów w zakresie ustalonej przez LGD niższej kwoty wsparcia niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 W przypadku wniesienia protestu nie spełniającego wymogów formalnych w zakresie:

 • oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
 • oznaczenia wnioskodawcy;
 • numeru wniosku;
 • podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

lub

 • zawierającego oczywiste omyłki,

wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 KOREKTY do posiedzenia Rady LGD

Protokół nr I z dnia 26.01.2023 r. ws zmiany Listy operacji zgodnych z LSR oraz Listy operacji wybranych i niewybranych.

Protokół nr II z dnia 06.03.2023 r. ws zmiany Listy operacji zgodnych z LSR oraz Listy operacji wybranych i niewybranych.

Protokół nr III z dnia 14.04.2023 r. ws uchylenia uchwały

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie