Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

NOWA LSR: 2023-2029


_________________________________________________

RAZEM OPRACUJMY NOWĄ LSR!!!
KAŻDY GŁOS JEST DLA NAS WAŻNY !!!

Konsultacje nowej Strategii (LSR) na lata 2023-2029

Szanowni Państwo,
poniżej zaprezentowany jest proces konsultacji NOWEJ LSR na lata 2023-2024.
W tym miejscu zawarte są kluczowe etapy konsultacji LSR do czasu podpisania umowy ramowej.
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz, grudzień 2023 r.
 
 
12 grudnia 2023 r. podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego  umowę na wdrażanie założeń LSR.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR w latach 2023-2029 - Umowa zawarta 12.12.2023 r.

Plan komunikacji z lokalną społecznością - Plan komunikacji wg stanu sierpień 2023 r.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wabcz, sierpień 2023r.

LSR na lata 2023-2029 - sierpień 2023

Załączniki do 1 do 4 do LSR
Załącznik nr 5 - wzór ankiety diagnostycznej
Plan komunikacji

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Wabcz, 07.06.2023 r.

  Szanowni mieszkańcy, 07 czerwca 2023 r. LGD złożyła Wniosek o wybór LSR na lata 2023-2029. LSR została przyjęta Uchwałą Zarządu LGD 06 czerwca 2023 r.
LSR to dokument w oparciu, o który LGD w latach kolejnych będzie wdrażała swoje działania na rzecz lokalnej społeczności.
Działania te zostały wspólnie z Państwem (z mieszkańcami, sołtysami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym KGW, OSP, MDP, przedsiębiorcami) wypracowane i pozwoliły określić kierunek działania LGD – cele i wizję rozwoju.
Przypominamy - już od czerwca 2022 r. rozpoczęliśmy proces tworzenia LSR, gdzie przez liczne spotkania w terenie wspólnie identyfikowaliśmy problemy i potrzeby naszego obszaru.

Na co stawiamy w NOWEJ LSR?
na ROZWÓJ POTENCJAŁU LUDZKIEGO - edukacja, włączenie i aktywizacja, animacja, integracja, rozwój osobisty, nauka, podnoszenie lub zmiana umiejętności lub kwalifikacji; rozwój funkcji małych gospodarstw rolnych i ich właścicieli – rolników i ich rodzin; rozwój społeczeństwa przedsiębiorczego (wsparcie przedsiębiorczości),
na ROZWÓJ MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ, która ma służyć do edukacji, włączenia społecznego aktywizacji, integracji i animacji lokalnej społeczności.

JAKIE DZIAŁANIA BĘDZIEMY WDRAŻAĆ?
- działania na rzecz integracji seniorów (osób pow. 60 r. ż), pozwalające uchronić tę grupę społeczną przed izolacją i wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie klubów seniora;
- działania na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 06-24 lata polegające na tworzeniu i funkcjonowaniu edukacyjnych klubów młodzieżowych;
- działania na rzecz kobiet z zakresu ich aktywizacja i wspierania, w tym promowanie inicjatyw na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym; przełamywanie stereotypów związanych z płcią;
- działania na rzecz wsparcia rolników poprzez tworzenie zagród edukacyjnych;
- działania na rzecz poprawy małej infrastruktury publicznej służącej edukacji, aktywizacji i włączeniu społecznemu;
- działania na rzecz poprawy przedsiębiorczości poprzez podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne (wsparcie na zakładanie nowych firm);
- działania na rzecz wsparcia firm istniejących poprzez przyznawanie dofinansowania na ich rozwój.

KIEDY RUSZA WDRAŻANIE LSR? Obecnie nasza LSR poddana zostanie ocenie, następnie (zakładamy, że zostanie wybrana do finansowania) zostanie podpisana umowa na jej wdrażanie na linii LGD-Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i po tym czasie LGD będzie mogła realizować zadania zaplanowane w ramach LSR.Zakłada się, iż pierwsze konkursy LGD ogłaszała będzie w III kwartale roku 2024, szczegółowy harmonogram ogłaszania konkursów opublikowany będzie na naszej stronie internetowej www.lgdvistula.org, w zakładce KONKURSY, ponadto LGD prowadziła będzie kampanie promocyjno-doradzczą w zakresie zasad i warunków przyznawania pomocy. Działania zaplanowane do realizacji w ramach LSR, finansowane będą w ramach funduszy:
- PS WPR na lata 2021-2027 - środki Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027: Interwencja 13.1. LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);
- FEdKIP na lata 2021-2027 - środki w ramach priorytetu nr 7: Fundusze europejskie na rozwój lokalny. Środki na Wdrażanie LSR, zgodnie z założeniami w/w programów to 4.021.685,18 EURO.

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w opracowaniu NOWEJ LSR.
Cieszymy się, że wspólnie udało nam się opracować dokument, który wytycza kierunek działania LGD na kolejne lata!!!
Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia niebawem przy wspólnych działaniach!!!

Pobierz:
LSR na lata 2023-2029

Załączniki do 1 do 4 do LSR
Załącznik nr 5 - wzór ankiety diagnostycznej

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz, 01.06.2023 r.
KONSULTACJE PROJEKTU LSR – do 05 czerwca 2023 r.

Szanowni mieszkańcy,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis” poddaje pod konsultacje społeczne projekt NOWEJ LSR na lata 2023-2029.
Forma konsultacji:

- spotkanie bezpośrednie z Zespołem roboczym ds. opracowania LSR w siedzibie LGD: Wabcz 59, 86-212 Stolno w terminie: 01-02 czerwca 2023 r. w godzinach: 14:00-16:00, 05 czerwca w godz. 08:00-12:00
- konsultacje telefoniczne: 501-795-541 ww. terminach,
- konsultacje on-line  w terminie 01-05 czerwca 2023 r. (ostatniego dnia do go. 12:00) za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., temat maila: II KONSULTACJE SPOŁECZNE NOWEJ LSR.

Zobacz projekt LSR
Załączniki do LSR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz, 31.05.2023 r.

31 maja 02023 r. w świetlicy wiejskiej w Oborach odbyło się Walne Zebranie Członków LGD, podczas, którego zaprezentowano członkom LGD projekt LSR.
Członkowie mogli wnieść swoje uwagi, zapoznać się z dokumentem, w tym szczególnie celami przedsięwzięciami i formami ich realizacji.
Uczestnikom zebrania zaprezentowano proces tworzenia LSR.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu  Marszałkowskiego z Województwa  Kujawsko-Pomorskiego (Wydział RLKS), którzy poinformowali obecnych o formule opracowania LSR, o idei i zasadach wspólnego wdrażanią.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz, 24.05.2023 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE - MATRYCA CELÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ –

24 maja 2023 r. w Biurze LGD odbyło się kolejne spotkanie Zespołu roboczego ds. opracowania LSR, podczas którego zaprezentowano, określone w toku procesu konsultacji społecznych, cele i założenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" na lata 2023-2029, w tym:

➡️przedstawiono zidentyfikowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności,
➡️ zaprezentowano matrycę celów tematycznych i przedsięwzięć, w tym wskazano sposób ich realizacji.
➡️ zaprezentowano budżet LSR,
➡️ przedstawiono Plan działania – harmonogram osiągania założeń w ramach LSR.
W spotkaniu udział wzięli reprezentanci gmin tworzących LGD, którzy jako grono eksperckie wdrażające na co dzień środki unijne, współpracujące z lokalną społecznością, w tym szczególnie sołtysami, radnymi, OSP, KGW, NGO wyrazili swoją opinię nt. zaprezentowanego materiału – po szczegółowym omówieniu, dyskusji - matryca celów i przedsięwzięć w tym przypisany budżet realizacji tych celów została zaakceptowana.
Spotkanie to było ostatnim etapem procesu konsultacji LSR.
Zespół roboczy ds. opracowania nowej LSR przystępuje obecnie do sfinalizowania procesu opracowania nowej LSR, mając na względzie wyniki procesu konsultacji (opinii publicznej, badania ankietowego, spotkań w terenie w tym spotkań branżowych) jak i mając na względzie wyniki pracy Zespołu roboczego ds. opracowania nowej LSR.

Efekty tego procesu - założenia LSR - zaprezentowane zostaną naszym członkom podczas Walnego Zebrania, które zaplanowano na 31 maja br. na godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Oborach.

 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz, 12.05.2023 r.
DIAGNOZA POGŁĘBIONA – problemy i potrzeby rolników w NOWEJ LSR– konsultacje społeczne w terenie.
 
 
W toku konsultacji społecznych (spotkanie bezpośrednie, badanie ankietowe), podczas analizy możliwości finansowania działań ze środków PS WPR na lata 2021-2027, wykazywano potrzebę realizacji zadań m.in. na rzecz poprawy przedsiębiorczości wśród rolników. Wyniki procesu konsultacji, w tym szczególnie badania ankietowego wykazały potrzebę tworzenia zagród edukacyjnych Zespół roboczy ds. opracowania LSR podjął decyzję o organizacji dodatkowego spotkania mającego na celu określenie problemów, a przede wszystkim potrzeb tej grupy odbiorców.
12 maja 2023 r. odbyło się spotkanie z rolnikami (przedstawiciele gospodarstwa rolnego, firmy edukacyjnej).
Spotkanie zorganizowano w Gospodarstwie Agroturystycznym „Arkadia” z terenu Gminy Lisewo tak by na przykładzie poznać problemy i potrzeby tej grupy odbiorców.
Omówiono możliwości finansowania, zasady realizacji tego zakresu.
Uzyskano informację nt. potrzeb rolników w tym zakresie.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz, 11.05.2023 r.
DIAGNOZA POGŁĘBIONA – problemy i potrzeby osób młodych w NOWEJ LSR– konsultacje społeczne w terenie.
 
11 maja 2023 r. odbyło się spotkanie z członkami Młodzieżowej Rady Gminy Gruta.

Planując założenia do NOWEJ LSR chcemy poznać punkt widzenia młodych, ich potrzeby i oczekiwania w zakresie włączenia społecznego, potrzeby aktywizacji.

Dlaczego? Bo podczas przeprowadzonych już konsultacji społecznych w terenie jednym z obszarów wsparcia jaki został wskazany przez lokalną społeczność była potrzeba realizacji zadań na rzecz osób młodych, ich aktywizacja, edukacja. Podczas spotkania w drodze dyskusji moderowanej rozmawiano o tym jak można ożywić świetlice wiejskie, jakie można zrealizować zadania, by czas pozaszkolny był dla nich atrakcyjny, jaka mogłaby powstać infrastruktura ukierunkowana na rozwijanie ich zainteresowań, tak by można tam spędzać czas.
W ramach ”akcji wlepkowej” młodzi mogli wskazać swoje potrzeby i oczekiwania.

Na co stawiają dzieci i młodzież?

- na organizację edukacyjnych wizyt studyjnych dla młodzieży,
- na stworzenie ogólnodostępnych miejsc do spotkań, integracji, odpoczynku dla osób młodych,
- rozbudowa miejsca rekreacji - plaży gminnej i wyposażenie je o dodatkowe elementy,
- na organizację wydarzeń o charakterze integracyjnym, w tym integrację międzypokoleniową np. pikniki z udziałem DJ, spotkania aktywizujące ze znanymi osobami/artystami/sportowcami.

Spotkanie w formule luźnej dyskusji, analizy wskazanych problemów, wspólnego poszukania rozwiązań z uwzględnieniem możliwości sfinansowania – zadania te mogły być sfinansowane ze środków FEdKP - Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, które w swojej LSR LGD planuje ująć.

Podczas tego spotkania UZYSKALIŚMY BAZĘ DOBRYCH POMYSŁÓW i ponownie utwierdziliśmy się, że w NOWEJ LSR należy zaplanować zadania na rzecz osób młodych i z udziałem tych osób.
Spotkanie to było wstępem do diagnozy pogłębionej w zakresie problemów i potrzeb osób młodych z obszaru działania LGD. Niebawem kolejne takie spotkania z kolejnymi Młodzieżowymi Radami Gmin.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz, 05.05.2023 r.
Szanowni mieszkańcy, Zespół roboczy ds. opracowania LSR poddaje pod konsultacje społeczne matrycę celów i przedsięwzięć,które wynikają ze zdiagnozowanych problemów, potrzeb i potencjału obszaru  LSR, w tym skierowane są do zidentyfikowanej grupy osób w niekorzystnej sytuacji, które wymagają szczególnego wsparcia

w ramach LSR.
Zidentyfikowane problemy i potrzeby pozwoliły określić następujące kierunki wsparcia w ramach LSR:

 • rozwój potencjału ludzkiego - włączenie i aktywizacja, animacja, integracja, rozwój osobisty, edukacja, nauka, podnoszenie czy zmiana umiejętności czy kwalifikacji; rozwój funkcji małych gospodarstw rolnych i ich właścicieli – rolników i ich rodzin; rozwój społeczeństwa przedsiębiorczego (wsparcie przedsiębiorczości),
 • rozwój małej infrastruktury publicznej, która ma służyć do aktywizacji, włączenia społecznego, integracji i animacji lokalnej społeczności.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach LSR,  finansowane będą w ramach funduszy:
- PS WPR na lata 2021-2027 - środki Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027: Interwencja 13.1.  LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);
- FEdKIP na lata 2021-2027 - środki  w ramach priorytetu nr 7: Fundusze europejskie na rozwój lokalny.

Założenia tych programów, a szczegółowiej – konkretnych działów dedykowanych na rozwój lokalny kierowany przez społeczność pozwolą w dłuższej perspektywie rozwiązać określone podczas spotkań
z mieszkańcami i podmiotami z obszaru LGD problemy i potrzeby.

Poznaj matrycę celów i przedsięwzięć NOWEJ LSR. Powiedz nam czy to jest dobry kierunek???

UWAGA! Jeżeli w toku prowadzonych konsultacji matrycy celów i przedsięwzięć obrazujących "kierunek działania nowej LSR", w tym wskazujących do jakich grup skierowane będą te działania, w jakich obszarach tematycznych będą mogły być realizowane te działania  nie zostaną wskazane inne propozycje, to niniejsza matryca zostanie przeniesiona do LSR i będzie stanowiła "kierunki" w nowej LSR - tj. w tym zakresie będą ogłaszane konkursy w latach 2024-2028.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w procesie konsultacji społecznych w następującej formule:

-  spotkanie bezpośrednie z Zespołem roboczym ds. opracowania LSR w siedzibie LGD: Wabcz 59, 86-212 Stolno w terminie: 08-09 maja 2023 r. w godzinach: 14:00-16:00, 10 maja w godz. 14:00-17:30,
-  konsultacje telefonicznie: 501-795-541 ww. terminach,
- konsultacje on-line w terminie 05-10 maja 2023 r. za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., temat maila: KONSULTACJE SPOŁECZNE NOWEJ LSR. Zaleca się odesłanie załączonego pliku z wprowadzonymi na nim pytaniami, uwagami, rekomendacjami, wątpliwościami

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
Wabcz, 26.04.2023 r .

Spotkanie Zespołu członków  roboczego ds. opracowania matrycy celów, przedsięwzięć, wskaźników LSR

Dnia 26 kwietnia odbyło się kolejne  spotkanie członków zespołu roboczego ds. opracowania, w oparciu o zdiagnozowane podczas konsultacji społecznych problemy i potrzeby, propozycji matrycy celów, przedsięwzięć, wskaźników, przydzielenie budżetu do poszczególnych przedsięwzięć.
Dokonano analizy opracowanej matrycy, przy uwzględnieniu możliwości finansowania LSR, przyjęto projekt matrycy celów i przedsięwzięć i ustalono, iż zostanie poddana ona konsultacjom społecznym.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sztynwag, 25.04.2023 r.
DIAGNOZA POGŁĘBIONA – problemy i potrzeby osób młodych w NOWEJ LSR– konsultacje społeczne w terenie.

25 kwietnia odbyło się spotkanie z członkami Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica. oraz z członkami samorządu uczniowskiego z Płużnicy oraz Nowej Wsi Królewskiej oraz z członkami Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica - Pluznica Youth Association.

Planując założenia do NOWEJ LSR chcemy poznać punkt widzenia młodych, ich potrzeby i oczekiwania w zakresie włączenia społecznego, potrzeby aktywizacji.

Dlaczego? Bo podczas przeprowadzonych już konsultacji społecznych w terenie jednym z obszarów wsparcia jaki został wskazany przez lokalną społeczność była potrzeba realizacji zadań na rzecz osób młodych, ich aktywizacja, edukacja. Podczas spotkania w drodze dyskusji moderowanej przez Prezesa LGD – Marcina Pilarskiego rozmawiano o tym jak można ożywić świetlice wiejskie, jakie można zrealizować zadania, by czas pozaszkolny był dla nich atrakcyjny, jaka mogłaby powstać infrastruktura ukierunkowana na rozwijanie ich zainteresowań, tak by można tam spędzać czas.
W ramach ”akcji wlepkowej” młodzi mogli wskazać swoje potrzeby i oczekiwania.

Na co stawiają dzieci i młodzież?

- na organizację edukacyjnych wizyt studyjnych dla młodzieży,
- na stworzenie ogólnodostępnych miejsc do spotkań, integracji, odpoczynku dla osób młodych,
- na organizację wydarzeń o charakterze integracyjnym, w tym integrację międzypokoleniową np. pikniki z udziałem DJ, spotkania aktywizujące ze znanymi osobami/artystami/sportowcami,
- na organizację spotkań i szkoleń dla dzieci ukierunkowanych na ich rozwój i animację, w tym zapewnienie stałej opieki nad tą grupą podczas zajęć.

Spotkanie w formule luźnej dyskusji, analizy wskazanych problemów, wspólnego poszukania rozwiązań z uwzględnieniem możliwości sfinansowania – zadania te mogły być sfinansowane ze środków FEdKP - Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, które w swojej LSR LGD planuje ująć.

Podczas tego spotkania UZYSKALIŚMY BAZĘ DOBRYCH POMYSŁÓW i ponownie utwierdziliśmy się, że w NOWEJ LSR należy zaplanować zadania na rzecz osób młodych i z udziałem tych osób.
Spotkanie to było wstępem do diagnozy pogłębionej w zakresie problemów i potrzeb osób młodych z obszaru działania LGD. Niebawem kolejne takie spotkania z kolejnymi Młodzieżowymi Radami Gmin.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz,  17.04.2023 r.
Spotkanie Zespołu członków  roboczego ds. opracowania matrycy celów, przedsięwzięć, wskaźników LSR

Dnia 17 kwietnia odbyło się spotkanie członków zespołu roboczego ds. opracowania, w oparciu o zdiagnozowane podczas konsultacji społecznych problemy i potrzeby, propozycji matrycy celów, przedsięwzięć, wskaźników, przydzielenie budżetu do poszczególnych przedsięwzięć.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz, 31.03.2023 r.
DIAGNOZA POGŁĘBIONA – problemy i potrzeby osób młodych w NOWEJ LSR– konsultacje społeczne w terenie.
 

30 marca odbyło się spotkanie z członkami młodzieżowej Rady Gminy Gminy Lisewo oraz z członkami samorządu uczniowskiego ze szkół z Krusina i Lisewa.
Planując założenia do NOWEJ LSR chcemy poznać punkt widzenia młodych, ich potrzeby i oczekiwania w zakresie włączenia społecznego, potrzeby aktywizacji.

Dlaczego? Bo podczas przeprowadzonych już konsultacji społecznych w terenie jednym z obszarów wsparcia jaki został wskazany przez lokalną społeczność była potrzeba realizacji zadań na rzecz osób młodych, ich aktywizacja, edukacja. Podczas spotkania w drodze dyskusji moderowanej przez Prezesa LGD – Marcina Pilarskiego rozmawiano o tym jak można ożywić świetlice wiejskie, jakie można zrealizować zadania, by czas pozaszkolny był dla nich atrakcyjny, jaka mogłaby powstać infrastruktura ukierunkowana na rozwijanie ich zainteresowań, tak by można tam spędzać czas.
W ramach ”akcji wlepkowej” młodzi mogli wskazać swoje potrzeby i oczekiwania.

Na co stawia młodzież?
- na organizację edukacyjnych wizyt studyjnych,
- na organizację zajęć sportowych, w tym obozów,
- na organizację spotkań i szkoleń ukierunkowanych na ich rozwój np. zajęcia z doświadczeniami chemicznymi, z robotyki, zajęcia plastyczne, taneczne,
- na organizację wydarzeń o charakterze integracyjnym, w tym integrację międzypokoleniową np. pikniki z udziałem DJ, spotkania aktywizujące ze znanymi osobami/artystami/sportowcami, organizacja kina plenerowego,
- na poprawę infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób młodych np. budowa skateparku w centrum miejscowości czy budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej.

Spotkanie w formule luźnej dyskusji, analizy wskazanych problemów, wspólnego poszukania rozwiązań z uwzględnieniem możliwości sfinansowania – zadania te mogły być sfinansowane ze środków FEdKP - Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, które w swojej LSR LGD planuje ująć.
Podczas tego spotkania UZYSKALIŚMY BAZĘ DOBRYCH POMYSŁÓW i ponownie utwierdziliśmy się, że w NOWEJ LSR należy zaplanować zadania na rzecz osób młodych i z udziałem tych osób.Spotkanie to było wstępem do diagnozy pogłębionej w zakresie problemów i potrzeb osób młodych z obszaru działania LGD. Niebawem kolejne takie spotkania z kolejnymi Młodzieżowymi Radami Gmin.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz, 22.03.2023 r.
 
Szanowni Państwo,
22 marca 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu roboczego ds. opracowania NOWEJ LSR podczas, którego podsumowano dotychczas zebrany materiał, dane, opracowano plan działania w kontekście zasad i warunków wynikających z ogłoszonego konkursu na wybór LSR.
 
Jeżeli na tym etapie macie Państwo jakieś uwagi, propozycje, sugestie to jesteśmy na nie otwarci - prosimy o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 501-795-541.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz, 10.03.2023 r.
 
Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie art. 6 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zespół roboczy ds. opracowania NOWEJ LSR otrzymał dokumentację konkursową do analizy.
Wskazujemy, że termin na złożenie NOWEJ LSR mija 07 czerwca 2023 r. i do tego czasu jesteśmy zobowiązani opracować ten dokument.
Znamy zasady, warunki - działamy dalej!!!
 
Link do konkursu - zobacz
 
Jeżeli na tym etapie macie Państwo jakieś uwagi, propozycje, sugestie to jesteśmy na nie otwarci - prosimy o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 501-795-541.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz, 25.01.2023 r.

Szanowni Państwo,
Zespół roboczy ds. opracowania NOWEJ LSR obecnie prowadzi proces analizy zebranego materiału z 13 spotkań konsultacyjnych, które organizowane były w roku 2022 oraz analizuje wyniki badania ankietowego - ankiety on-line oraz zebrane ankiety w wersji papierowej.
W najbliższym czasie poddamy Państwu do analizy propozycję matrycy celów i przyporządkowanie budżetu nowej LSR do propozycji celów i wskaźników jakie planujemy w przyszłym okresie osiągnąć.
 
Jeżeli na tym etapie macie Państwo jakieś uwagi, propozycje, sugestie to jesteśmy na nie otwarci - prosimy o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 501-795-541.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Sztynwag, 19.12.2022 r.
Szanowni Państwo,   w związku z trwającymi pracami nad nową zintegrowaną LSR - Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" na lata 2023-2027 przedstawiamy Państwu ankietę diagnostyczną, która jest elementem procesu konsultacji społecznych.
Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji na temat:
- problemów i potrzeb w kontekście różnych obszarów możliwych do wsparcia w ramach nowej LSR;
- zakresów jakie mają zostać wsparte w ramach wdrażania nowej LSR w kontekście różnych obszarów możliwych do wsparcia w ramach nowej LSR;
- określenie grupy, która w ramach LSR wymagała będzie szczególnego wsparcia;
-
określenie kanałów do komunikacji na linii LGD-lokalna społeczność. 

Ankieta skierowana jest do mieszkańców z obszaru gmin, na których działa LGD „Vistula-Terra Culmensis”, tj. z obszaru gmin:  Chełmno (z wyłączeniem miasta Chełmno), Grudziądz (z wyłączeniem miasta Grudziądz), Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą oraz do osób, które nie zamieszkują bezpośrednio obszaru objętego LSR ale działają na jego rzecz - prowadzą firmę, działają np. w OSP, pracują w szkole.
Czas wypełnienia ankiety nie powinien przekroczyć 10 minut.
Ankietę należy wypełnić do 31 grudnia 2022 r.

ANKIETA w wersji PDF do pobrania, wydrukowania i złożenia osobiście w Biurze LGD lub u Gminnych Koordynatorów

ANKIETA on-line - kliknij i wypełnij on-line

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sztynwag, 24.11.2022 r.

ZAKOŃCZYLIŚMY ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W TERENIE
Odbyło się:
14 spotkań w terenie, w których udział wzięło:
225 uczestników i podczas których zebraliśmy:
MNÓSTWO - potrzeb, pomysłów, cennych wskazówek,
mieliśmy też okazję do lepszego poznania się.

Wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami OSP, KGW, NGO, przedsiębiorcami, samorządowcami dokonaliśmy konsultacji problemów, potrzeb, założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" na lata 2023-2027.
Dziękujemy państwu za owocne rozmowy, dyskusje, prace w grupach.
Wszystkie zgromadzone informacje zostaną przeanalizowane przez Zespół roboczy ds. tworzenia NOWEJ LSR.
Pierwsze analizy pokazują, że stawiamy na:
E-dukację
W-łączenie
A-ktywizację
oraz na
wsparcie osób młodych i seniorów w pierwszej kolejności, oraz tych co na lokalnym rynku, szczególnie w obszarze zatrudnienia, mają najtrudniej.
Dziękujemy za aktywność i zapraszamy do udziału w kolejnych etapach pracy nad NOWĄ LSR.

/Zespół roboczy ds. opracowania NOWEJ LSR/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sztynwag, 08.11.2022 r.
     Szanowni członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu działania LGD "Vistula-Terra Culmensis",

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” serdecznie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym nt. tworzenia nowej LSR, które odbędzie się
22 listopada 2022 r.  od godz. 16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie (gmina Stolno).

Chcemy poznać Państwa problemy i potrzeby, wspólnie z Państwem chcemy poznać kierunek działania naszej grupy w nowym okresie programowania – zakresy jakie teraz będą przez nas ustalone w kolejnych latach będą przez nas wspierane. Dlatego każdy głos/sugestia, rekomendacja jest ważna.  Spotkania poświęcone będą  w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Sztynwag, 02.11.2022 r.
Szanowni  przedsiębiorcy z terenu działania LGD "Vistula-Terra Culmensis",

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” serdecznie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym nt. tworzenia nowej LSR, które odbędzie się
16 listopada 2022 r.  od godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Białym Borze  gm. Grudziądz).

Chcemy poznać Państwa problemy i potrzeby, wspólnie z Państwem chcemy poznać kierunek działania naszej grupy w nowym okresie programowania – zakresy jakie teraz będą przez nas ustalone w kolejnych latach będą przez nas wspierane. Dlatego każdy głos/sugestia, rekomendacja jest ważna.  Spotkania poświęcone będą  w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sztynwag, 02.11.2022 r.
     Szanowni członkowie Kół Gospodyń Wiejskich,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” serdecznie zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie LGD "Vistula-Terra Culmensis"do udziału w spotkaniu konsultacyjnym nt. tworzenia nowej LSR, które odbędzie się 15 listopada 2022 r.  od godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Oborach (gm. Stolno).

Chcemy poznać Państwa problemy i potrzeby, wspólnie z Państwem chcemy poznać kierunek działania naszej grupy w nowym okresie programowania – zakresy jakie teraz będą przez nas ustalone w kolejnych latach będą przez nas wspierane. Dlatego każdy głos/sugestia, rekomendacja jest ważna.  Spotkania poświęcone będą  w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sztynwag, 28.10.2022 r.

 
AKTUALIZACJA
Szanowi Państwo, informujemy, iż zmianie ulegają terminy spotkań zaplanowane na 08 listopada br.
- było: 08.11.2022 r. g. 16:00 siedziba TRGP ( Gmina Płużnica), jest:  14.11.2022 r. g. 16:00 Siedziba TRGP (Gmina Płużnica)
- było: 08.11.2022 r. g. 18:00 siedziba OSP (Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński), jest: 14.11.2022 r. g. 18:00 siedziba OSP (Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński).

Aktualny harmonogram spotkań:
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sztynwag, 14.10.2022 r.
 
Szanowni Państwo,

prezentujemy Państwu harmonogram spotkań podczas których wspólnie z Państwem chcemy poznać kierunek działania naszej grupy w nowym okresie programowania – zakresy jakie teraz będą przez nas ustalone w kolejnych latach będą przez nas wspierane. Dlatego każdy głos/sugestia, rekomendacja jest ważna.
Spotkania poświęcone będą  w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach organizowanych dla Państwa na terenie gminy, którą zamieszkujecie/na terenie której działacie.

Wspólnie wytyczmy kierunki działania w nowym okresie i tym samym wspólnie opracujmy nową LSR -
 Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD)  ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" na lata 2023-2027.

 

Ze względów organizacyjnych na spotkania obowiązują zapisy pod numerem telefonu 501-795-541 lub za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W każdym momencie również zapraszamy do Biura LGD – Sztynwag 46, gdzie również będzie można złożyć swoje wnioski, uwagi, propozycje, zaczerpnąć informacji nt. nowego okresu programowania, jego założeń.

A dlaczego chcemy się z Wami spotkać?

LGD od ponad 16 lat wspiera lokalną społeczność poprzez organizację działań na rzecz poprawy jakości ich życia. LGD ogłaszała konkursy na zakładanie nowych firm, na rozwój istniejących firm, na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych typu budowa, rozbudowa świetlic wiejskich, placów zabaw, plaż, amfiteatrów, dróg, ścieżek, na realizację projektów o charakterze animacyjnym i aktywizującym, w tym z zakresu aktywizacji zawodowej.

LGD zorganizowała szereg działań animacyjnych w formie plenerowej takich jak np. pikniki, festyny, rajdy rowerowe, piesze. Realizowano działania na rzecz integracji, animacji i aktywizacji np. wizyty studyjne, kursy, szkolenia, warsztaty. Realizowano też projekty o charakterze międzynarodowym, które ukierunkowały były na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, tak by skuteczniej wdrażać działania na swoim terenie.

Działamy w oparciu o zasadę inicjatywy LEADER, która ma na celu wspólnie decydowanie o tym w jaki sposób środki unijne dedykowane na obszar na którym działa będą wydatkowane.

Obecnie kończymy perspektywę wdrażania środków unijnych na lata 2014-2020, i przymierzamy się do zaplanowania co będziemy wdrażać w kolejnej perspektywie finansowania nazywanej perspektywą na 2021-2027.

Chcielibyśmy wspólnie z Państwem wytyczyć kierunki działania w nowym okresie i tym samym wspólnie opracować nową LSR – Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" na lata 2023-2027.

Tylko partnerskie działania, wspólne planowanie i wdrażanie założeń zagwarantuje nam sukces jakim ma być ma być rozwój obszarów wiejskich, który ma poprawić jakość Naszego życia.

To Państwo wiedzcie czego Wam potrzeba  a my wspólnie z Państwem chcielibyśmy te potrzeby realizować !!!

 Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w tych konsultacjach.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sztynwag, 21.09.2022 r.
 
WERYFIKACJA projektu Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza  na lata 2021-2027 (FEdKP)

Trwa proces weryfikacji przez Zespół Roboczy ds. opracowania nowej LSR na lata 2023-2027 kluczowych dokumentów,  w oparciu o które zbudowana zostanie NOWA LSR.

Zobacz dokument: https://mojregion.eu/rpo/aktualnosci-fundusze-2021-2027/czwarta-wersja-projektu-programu-fedkp-2021-2027/

Jest to dla nas bardzo ważny - strategiczny - dokument, w oparciu o który przygotowana zostanie nowa LSR w części dotyczącej środków  EFS+(obecnie w ramach tych środków wspieraliśmy działania (w formule projektów grantowych) z zakresu aktywizacji społecznej - granty do 50 tys. zł oraz społeczno-zawodowej - granty do 150 tys. zł.

Zapraszamy i Państwa do  zapoznanie się z tym opracowaniem, szczególnie  z częścią poświęconą RLKS znajdującą się na stronach 147-160.

Podczas analizy tego dokumentu proszę o zwrócenie uwagi na najważniejsze rozwiązania jakie za pomocą środków FEdKP  mają zostać rozwiązane a jakie są realne/możliwe a przede wszystkim pożądane do wdrożenia na obszarze naszej LGD.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sztynwag, 19.09.2022 r.
WERYFIKACJA Planu Strategicznego dla Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 (WPR).

Trwa proces weryfikacji przez Zespół Roboczy ds. opracowania nowej LSR na lata 2023-2027 kluczowych dokumentów,  w oparciu o które zbudowana zostanie NOWA LSR.

Zobacz dokument:  https://www.gov.pl/web/wprpo2020/zatwierdzony-przez-komisje-europejska-plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027.

Jest to dla nas bardzo ważny - strategiczny - dokument, w oparciu o który przygotowana zostanie nowa LSR w części dotyczącej środków  EFRROW (obecnie w ramach tych środków wspieraliśmy tworzenie nowych firm, rozwój tych istniejących oraz działania na rzecz poprawy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury).

Zapraszamy i Państwa do  zapoznanie się z tym opracowaniem, szczególnie  z częścią poświęconą RLKS znajdującą się na stronach 1013-1033.

Podczas analizy tego dokumentu proszę o zwrócenie uwagi na najważniejsze rozwiązania jakie za pomocą środków WPR mają zostać rozwiązane a jakie są realne/możliwe a przede wszystkim pożądane do wdrożenia na obszarze naszej LGD.

Najważniejsze rozwiązania WPR

Plan będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.

 • Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność.
 • Plan sprzyjać będzie produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.
 • Zwiększy się aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców obszarów wiejskich, szczególnie osób z grup wykluczonych.
 • Upowszechniane i wdrażane będą rozwiązania naukowe i innowacyjne, w tym cyfrowe, usuwające bariery rozwojowe wsi i rolnictwa.

Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.

 • Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej wspierać będą dochodowość i odporność szczególnie mniejszych gospodarstw.
 • Jednym z podstawowych elementów przyczyniających się do utrzymania żywotności ekonomicznej gospodarstw są płatności bezpośrednie. Rozwiązania w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata 2023-2027 zaprojektowane zostały w Polsce w taki sposób, aby w szczególności wspierać właśnie małe i średnie gospodarstwa rolne zaliczane do gospodarstw rodzinnych. Od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną średni poziom wsparcia na hektar w gospodarstwach do 50 ha (97% gospodarstw) będzie wyższy od średniej dla UE.
 • Zdecydowano o utrzymaniu wsparcia związanego z produkcją we wszystkich dotychczas wspieranych sektorach. Celem tego wsparcia jest zwiększenie konkurencyjności w tych sektorach, które napotykają trudności, a także są istotne ze względów społeczno-ekonomicznych lub środowiskowych. Płatności te mają duże znaczenie w systemie wsparcia gospodarstw rodzinnych, a także dla utrzymania różnorodności unijnej produkcji rolnej, czy utrzymania miejsc pracy w rolnictwie oraz zrównoważonych systemów produkcji. Poza płatnościami bezpośrednimi realizowane będzie wsparcie inwestycyjne oraz dotyczące zarządzania ryzykiem i zapobiegania ASF.
 • Wspierana będzie lepsza organizacja łańcuchów dostaw, rozwój małego przetwórstwa oraz uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności.
 • Uzupełniająco inwestycje obejmą przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu. Planuje się także dalszą poprawę struktury agrarnej.
 • Kontynuowane będzie wsparcie na rzecz wymiany pokoleniowej, w szczególności poprzez wsparcie dla młodych rolników.
 • Kontynuowane będzie też wsparcie powierzchniowe dla rolnictwa ekologicznego uwzględniające jednak nowe rozwiązania i uproszczenia tak aby w jak największym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie wzrostu powierzchni użytków rolnych objętych ekologicznymi metodami produkcji.
 • Wdrażane także będzie wsparcie dotyczące dobrostanu zwierząt ale w szerszym niż obecnie zakresie – obejmie nowe grupy zwierząt tj. kury nioski, brojlery, indyki, opasy, kozy i konie. Kontynuacja wsparcia wynika z potrzeby zapewnienia zwierzętom gospodarskim lepszych warunków bytowych i stanowi odpowiedź na oczekiwania społeczne w zakresie.

Wspierana i wzmacniana będzie ochrona środowiska, w tym różnorodność biologiczna.

 • Zaproponowano działania rekompensujące rolnikom stosowanie podwyższonych norm w produkcji rolniczej. Chodzi o przyjazne dla środowiska metody produkcji, które ograniczają emisje CO2, poprawią jakość gleb, wód oraz zwiększą retencję wody.
 • Wspierane będą inwestycje związane z powtórnym obiegiem wody i ograniczaniem zużycia energii w produkcji.
 • Plan zakłada zwiększenie lesistości, poprawę stanu lasów w Polsce oraz wzmocnienie ich bioróżnorodności. Uzupełniająco, planowane są działania szkoleniowo-doradcze dla rolników, a także edukacyjno-informacyjne dla konsumentów żywności i dla społeczności lokalnych. W ramach innych programów krajowych i UE zaplanowano także wsparcie na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym działania edukacyjne.

Wzmacniana będzie struktura społeczno-ekonomiczna obszarów wiejskich.

 • W Planie realizowane będą interwencje zachęcające do podejmowania działalności gospodarczej poprzez tworzenie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
 • Wdrażana będzie koncepcja smart villages (inteligentne wioski), mająca na celu wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach: poprawy jakości życia, ograniczenia depopulacji, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, niewystraczającej liczby miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego
 • Realizowane będą także inwestycje w infrastrukturę techniczną mniejszej skali.
 • Wsparcie będzie dotyczyć produkcji bezpiecznej żywności, w tym ograniczenia użycia pestycydów.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wpis z dnia 06.09.2022 r.
 
Aż 361 osób wzięło udział w badaniu i wskazało ten obszar, który uważają, że wymaga największej interwencji w ramach NOWEJ LSR.
Badanie przeprowadzono 03.09.2022 r. w Lisewie, podczas plenerowego wydarzenia: „Dożynki Powiatowo-Gminne” (Powiat Chełmiński). Badanie miało na celu analizę potrzeb potencjału obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis”.
Określono 3 obszary, które mogą uzyskać wsparcie z naszej LGD:
Największym zainteresowaniem cieszył się obszar:
 • AKTYWIZACJA I ANIMACJA - 212 głosów, kolejno:
 • INFRASTRUKTURA - 107 głosów, a następnie
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - 42 głosy.

Taka „MAPA MARZEŃ” ma nam wskazać kierunek działania naszej LGD w najbliższej przyszłości.

W punkcie badań informowano o bieżącej działalności LGD, wskazywano co LGD dotychczas zrealizowała, mówiono o przyszłości, zachęcano do brania udziału w kolejnych badaniach, do odwiedzania strony www.lgdvistula.org oraz do wypełniana ankiet, które dostępne będą na naszej stronie www.lgdvistula.org.

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wpis z dnia 04.07.2022 r.

02.07.2022 r. w Radzyniu Chełmińskim podczas plenerowego wydarzenia "Świetlna impreza z LGD Vistula" promującego działalność LGD „Vistula”

przeprowadzono badania ukierunkowane na wskazane obszarów, które wymagają interwencji.

Badanie miało na celu analizę potrzeb i potencjału obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis”.

Udział w  badaniu wzięło 267 osób. tj. osoby dorosłe, podzielone na 3 kategorie wiekowe:  
- 18-30 lat
- 31-54 lat
- pow. 55 lat), zamieszkujące obszar działania LGD „Vistula”.
W trakcie badania określono 3 obszary, które mogą uzyskać wsparcie z naszej LGD: największym zainteresowaniem cieszył się obszar: 
✅ AKTYWIZACJA I ANIMACJA – 138 głosów, kolejno:
✅ INFRASTRUKTURA – 83 głosy   a następnie
✅ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – 46 głosów.

W punkcie badań informowano o bieżącej działalności LGD, wskazywano co LGD dotychczas zrealizowała, mówiono o przyszłości, zachęcano do brania udziału w kolejnych badaniach, do odwiedzania strony www.lgdvistula.org oraz do wypełniana ankiet, które dostępne będą na naszej stronie www.lgdvistula.org.

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Wpis z dnia 27.06.2022 r.
Zapraszamy 02 lipca w godz. od 18:00 do 20:00 przedstawicieli KGW, OSP, NGO, lokalnych liderów, radnych, sołtysów, włodarzy, mieszkańców, przedstawicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem swojego obszaru do Radzynia Chełmińskiego (teren przed zamkiem), gdzie podczas naszego plenerowego wydarzenia "Świetlna impreza" będzie można wskazać swoje potrzeby, oczekiwania, MARZENIA związane z tym co my, jako LGD, moglibyśmy dla Was zrobić.
Wiesz co już zrobiliśmy - pokaż nam czy to był dobry kierunek, czy wprowadzić mamy coś nowego, co ulepszamy, co.... chcemy wspólnie z WAMI przygotować nową LSR.

Poszukaj stoiska LGD i uzupełnij MAPĘ MARZEŃ !!!

Kolejne informacje nt. budowania nowej LSR dostępne będą na stronie www.lgdvistula.org, w tym wskazywane będą terminy spotykań, konsultacji, wyniki prowadzonych konsultacji, publikowane będą wersje nowej LSR.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
Wpis z dnia .

OTRZYMALIŚMY ŚRODKI NA OPRACOWANIE NOWEJ LSR!!!

W dniu 14 czerwca b.r. Marcin Pilarski - Prezes LGD podpisał umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2024.
Zakontraktowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwójj przez Tradycję" na lata 2023-2027.
W ramach prac związanych z przygotowaniem strategii odbędą się już niedługo spotkania konsultacyjne, badania, w tym ankietowe z udziałem lokalnej społeczności, przedstawicieli instytucji, firm i organizacji pozarządowych. Szczegóły, w tym harmonogram i plan prac dotyczących przygotowanie NOWEJ LSR publikowane będą na stronie www.lgdvistula.org oraz na profilu społecznościowym Facebook.
 
POBIERZ:
 
Plan włączenia lokalnej społeczności w opracowanie nowej LSR - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wdrażanie projektu: Wsparcie przygotowawcze.
 
Harmonogram spotkań z lokalną społecznością:
Zgodnie z założeniami projektu będziemy się z Państwem spotykali by wspólnie opracować NOWĄ LSR.
Szczegółowy plan spotkań z lokalną społecznością prezentowany będzie na naszej stronie, na profilu społecznościowym Facebook za pośrednictwem plakatów, gdzie podane będą dokładne terminy i miejsca spotkań, które ustalone zostaną przez Zespół roboczy ds. opracowania LSR po poznaniu zapisów dokumentów kluczowych, w oparciu o które prowadzone będą te spotkania.
Prosimy o śledzenie na bieżąco w jakim terminie,  na terenie Państwa gminy takie spotkanie/a, będzie/ą organizowane.
 
Aktualny Harmonogram - stan na 28.10.2022 r. - pobierz
 
Wersje archiwalne:
Harmonogram spotkań - wersja z 13.10.2022 r. pobierz
Harmonogram spotkań - wersja z  13.07.2022 r.

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie