Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS 4/2020 - ROZWÓJ FIRM - Nabór wniosków: 19.10.2020 - 03.11.2020

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Sztynwag, 05.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 4/2020

Termin składania wniosków: 19.10.2020 r. – 03.11.2020 r.

Forma składania wniosków: Wniosek o przyznanie pomocy składa się do LGD.

Adres LGD:

Lokalna Grupa Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

Sztynwag 46

86-302 Sztynwag

Godziny pracy biura LGD: od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz zaleca się przedłożenie wersji elektronicznych wniosków oraz biznesplanów.

Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - warunki określone w załączniku nr 11 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - stanowi załącznik nr 12 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji -  stanowią załącznik nr 13 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 43 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 286.000,65 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 286 000,65 zł

Całkowita wartość operacji nie mniej niż : 50.000,00 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

Dodatkowe informacje: Zgodnie z treścią „Procedury oceny i wyboru operacji” w sytuacji wyjątkowej (tj. równej liczby punktów uzyskanej przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru) o miejscu na Liście operacji wybranych w pierwszej kolejności decyduje liczba utworzonych miejsc pracy (tj.  Wnioskodawca zakładający utworzenie większej liczby miejsc pracy  zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu na liście operacji wybranych). W przypadku kiedy nadal będą trudności o pierwszeństwie decyduje wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, Procedura oceny   i wyboru operacji w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku  o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz na stronie internetowej: www.lgdvistula.org zakładka: KONKURSY.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 501-795-541

 

Załączniki do ogłoszenia:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan (inkubator) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

11) Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.

12) Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

13) Kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój istniejących firm – wyciąg  z dokumentu towarzyszącego LSR:  Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów.

14) Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotyp/marki LGD.

15) Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionalnej strategii innowacji województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku.

16) Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej.

17) Planowane do osiągnięcia wskaźniki.

_______________________________

Dokumenty pomocnicze:

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO do  2020 roku.   

LSR

Rozporządzenie regulujące przyznawanie pomocy - JEDNOLITA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Sztynwag, 15.12.2020 r. 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, 22.12.2020 r. od godz. 14:00

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się 22.12.2020 r. (wtorek) od godz. 14:00 w Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sztynwagu, 86-302 Sztynwag  w związku z konkursem nr 4/2020 celem oceny i wyboru projektów w ramach ogłoszonego konkursu:

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD przed posiedzeniem Rady.

Informujemy, iż przedmiotem oceny będzie 7 wniosków.

 

        Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania, przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie quorum – podpisanie listy obecności z podziałem na sektory.
 2. Wybór Sekretarza posiedzenia.
 3. Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
 1. Omówienie procesu naboru wniosków, procedury oceny i wyboru projektów w ramach konkursu 4/2020./
 1. Prezentacja złożonych wniosków (złożono 8 wniosków, z czego 1 wniosek został wycofany).
 1. Dokonanie wyłączeń z oceny ze wskazaniem przyczyny wyłączenia.
 2. Ustalenie grupy interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych projektów.
 1. Wypełnienie Rejestru konfliktów interesów członków Rady LGD.
 1. Omówienie złożonych wniosków wg kolejności ich wpływu:

- prezentacja Karty weryfikacji wstępnej,

- ocena zgodności projektu z LSR – każdy członek Rady ocenia indywidualnie,

  podając uzasadnienie oceny,

- ocena projektu z lokalnymi kryteriami - każdy członek Rady ocenia indywidualnie,   

  podając uzasadnienie oceny.

 1. Podjęcie uchwał:

- projekty zgodne z LSR/niezgodne z LSR – oddzielne uchwały,

- lista  projektów zgodnych z LSR/niezgodnych z LSR + uchwała,

wybór projektów do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia – oddzielne uchwały,

lista projektów wybranych do dofinansowania + uchwała.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Sztynwag, 21.12.2020 r.

Informujemy, iż Posiedzenie Rady LGD zwołane na 22.12.2020 r. od godz. 14:00

zostaje odwołane.

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” mając na względzie trudności z przeprowadzeniem oceny i wyboru operacji w tytułu wystąpienia siły wyższej (epidemia COVID-19) wydłuża okres na dokonanie czynności związanych z oceną i wyborem operacji.

Nowy termin posiedzenia zostanie ustalony w terminie późniejszym, po ustaleniu z Przewodniczącym Rady LGD.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                   Sztynwag, 14.01.2021 r. 

II Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, 22.01.2021 r. od godz. 12:00

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się 22.01.2021 r. (piątek) od godz. 12:00 w Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sztynwagu, 86-302 Sztynwag   celem oceny i wyboru projektów w ramach konkursu 4/2020.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD przed posiedzeniem Rady.

Informujemy, iż przedmiotem oceny będzie 7 wniosków.

 

        Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania, przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie quorum – podpisanie listy obecności z podziałem na sektory.
 2. Wybór Sekretarza posiedzenia.
 3. Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
 1. Omówienie procesu naboru wniosków, procedury oceny i wyboru projektów w ramach konkursu 4/2020.
 1. Prezentacja złożonych wniosków (złożono 8 wniosków, z czego 1 wniosek został wycofany).
 1. Dokonanie wyłączeń z oceny ze wskazaniem przyczyny wyłączenia.
 2. Ustalenie grupy interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych projektów.
 1. Wypełnienie Rejestru konfliktów interesów członków Rady LGD.
 1. Omówienie złożonych wniosków wg kolejności ich wpływu:

- prezentacja Karty weryfikacji wstępnej,

- ocena zgodności projektu z LSR – każdy członek Rady ocenia indywidualnie,

  podając uzasadnienie oceny,

- ocena projektu z lokalnymi kryteriami - każdy członek Rady ocenia indywidualnie,   

  podając uzasadnienie oceny.

 1. Podjęcie uchwał:

- projekty zgodne z LSR/niezgodne z LSR – oddzielne uchwały,

- lista  projektów zgodnych z LSR/niezgodnych z LSR + uchwała,

wybór projektów do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia – oddzielne uchwały,

lista projektów wybranych do dofinansowania + uchwała.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sztynwag, 01.02.2021 r.

Informacja z  posiedzenia Rady LGD

odbytego w dniu 22.01.2021 r. w Sztynwagu w sprawie oceny i wyboru operacji

w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na Konkursu nr 4/2020 na działanie w zakresie tematycznym::

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej.

 

DO POBRANIA:

 1. Protokół z posiedzenia wraz z listą operacji zgodnych/niezgodnych z LSR oraz wybranych/niewybranych do dofinansowania.

 2. Wzór protestu

 

UWAGA WAŻNE:

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady LGD , który należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów albo

c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) alb

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

Wymogi formalne protestu:

 • oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • numer wniosku o przyznanie pomocy;
 • wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy
 • wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 • wskazanie zarzutów w zakresie ustalonej przez LGD niższej kwoty wsparcia niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 W przypadku wniesienia protestu nie spełniającego wymogów formalnych w zakresie:

 • oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
 • oznaczenia wnioskodawcy;
 • numeru wniosku;
 • podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

lub

 • zawierającego oczywiste omyłki,

wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie